#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

همايش نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غيردولتی غيرانتفاعی در تحول نظام آموزش عالی

1403-02-12

فراخوان ارسال مقالات در اولین همایش ملی نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی در تحول نظام آموزش عالی با تاکید بر دانشگاه حکمت بنیان و تمدن ساز

زمان: 22 خرداد ماه 1403

ویسایت همایش: confreh.ir

مهلت ارسال مقالات: 22 اردیبهشت

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad