#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

پاسخ به سئوالات متداول آموزشی

 در چه صورت دانشجو ملزم به گذراندن دروس جبرانی می باشد؟ 1
اگر رشته تحصیلی مقطع  قبلی دانشجو غیرمرتبط با رشته قبولی مقطع جدید باشد، دانشجو می بایست در مقطع کارشناسی ارشد (شش واحد درس جبرانی) و در مقطع کارشناسی ناپیوسته (تا بیست و چهار واحد درس جبرانی) بگذراند. ضمنا چنانچه در مقطع کارشناسی ناپیوسته و به تشخیص گروه آموزشی، رشته تحصیلی مقطع  قبلی دانشجو  نیمه مرتبط باشد، دانشجو می بایست حداقل چهار واحد درسی را بگذراند.
 حداکثر مدت تحصیل (سنوات مجاز) در هر مقطع تحصیلی چه مدت است؟ 2

در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد 4 نیمسال تحصیلی (2 سال)

در مقطع کارشناسی پیوسته 8 نیمسال تحصیلی (4 سال)
 حداکثر نیمسالهای مشروطی چند نیمسال است؟ 3

در مقاطع کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد 2 نیمسال تحصیلی

در مقطع کارشناسی پیوسته 3 نیمسال تحصیلی
 برای دریافت گواهی اشتغال به تحصیل، چگونه می توان اقدام نمود؟ 4
دانشجو می تواند با مراجعه حضوری به واحد آموزش دانشگاه (ترجیحا در اولین ساعات اداری)، درخواست خود را ثبت و در روز بعد، گواهی خود را از دبیرخانه دریافت کند.
 برای دریافت مرخصی تحصیلی ، چگونه می توان اقدام نمود؟ 5
دانشجو می تواند با مراجعه حضوری به واحد آموزش دانشگاه، فرم درخواست مرخصی تحصیلی را دریافت و مراحل اداری آن را طبق فرم تکمیل نماید.
 چند نیمسال می توان درخواست مرخصی تحصیلی نمود؟ 6
دانشجوی کارشناسی پیوسته دو نیمسال تحصیلی و دانشجوی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال تحصیلی می تواند درخواست مرخصی نماید. مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی محسوب میشود.
 برای حذف تکدرس چه زمانی می توان اقدام نمود؟ 7
دانشجو در صورت تمایل می تواند بعد از بازه حذف و اضافه و تا قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، برای حذف تک درس از سامانه (پرتال) دانشجویی اقدام کند.
 درصورت غیبت در جلسه امتحان، نمره درس چگونه محاسبه میگردد؟ 8
چنانچه دانشجویی در جلسه امتحان غیبت نماید، درس مورد نظر بصورت خودکار حذف و نمره آن در معدل تاثیری نخواهد داشت.
 درصورت انصراف از تحصیل، آیا امکان برگشت به تحصیل وجود دارد؟ 9
حداکثر تا  15 روز بعد از تاریخ انصراف از تحصیل، امکان بازگشت به تحصیل وجود دارد.
 انتخاب درس معرفی به استاد (RC) چه شرایطی دارد؟ 10

در صورتیکه از دروس دانشجوی مقاطع کاردانی و کارشناسی تنها "دو درس غیرعملی در نیمسال‏ های مهر و بهمن" و یا "سه درس غیرعملی در نیمسال تابستان" باقی مانده باشد و با شرط حداکثر هشت واحد درسی، دانشجو می تواند در خارج از تقویم مصوب و با معرفی به استاد و پس از شرکت در امتحان درس یا دروس مذکور، فارغ التحصیل شود.

در دوره کارشناسی ارشد، معرفی به استاد امکانپذیر نمی باشد.
 اگر تا پایان نیمسال تحصیلی، دانشجو موفق به دفاع از پایان نامه نشود، چه اقدامی باید انجام دهد؟ 11
دانشجو باید در بازه انتخاب واحد و حداکثر تا پایان مهلت قانونی حذف و اضافه، نسبت به تمدید پایان نامه اقدام نماید. در صورت عدم انجام مراحل تمدید پایان نامه، دانشگاه برای دانشجو تا یک نیمسال مرخصی ثبت می نماید و بعد از آن دانشجو در وضعیت راکد قرار میگیرد.
 برای فارغالتحصیلی از چه طریق باید اقدام شود؟ 12
دانشجو می تواند بعد از اتمام دوره تحصیل، درخواست فارغالتحصیلی را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه (پرتال) دانشجویی (بخش درخواستهای دانشجویی)، ثبت نماید.
 مدرک تحصیلی چه زمانی صادر میشود؟ 13
صدوردانشنامه بلافاصله پس از اتمام تحصیل دانشجو انجام می گردد. تایید دانشنامه توسط دانشگاه منتخب استان (دانشگاه فردوسی مشهد) بین سه ماه تا شش ماه طول خواهد کشید. دانشجو میتواند در صورت نیاز به مدرک تحصیلی در بازه زمانی مذکور، گواهی فراغت از تحصیل درخواست نماید.

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad