#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

اعضای هيات موسس

دکتر خليل مطلب زاده (ریيس هيات موسس)

آقای سيد محمد علی ضميری (دبير هيات موسس)

دکتر ضرغام قبانچی (عضو هيات موسس)

حجت الاسلام مهدی اخباری (عضو روحانی هيات موسس)

دکتر حسنی حسينی (عضو هيات موسس)

خانم زهرا شادان عظيمی (عضو هيات موسس)

مرحوم دکتر بهرام طوسی (عضو هيات موسس)

برخی از وظايف هيات موسس:

 

- فراهم كردن مقدمات و امكانات لازم اعم از فضای كالبدی، تجهيزات و اعضای هيات علمی برای شروع و ادامه فعاليت موسسه

- نظارت بر فعاليتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی موسسه برای تحقيق اهداف مذكور در اساسنامه

اعضای هیات موسس

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad