#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

معاونین موسسه آموزش عالی تابران

معاون علمی و فرهنگی

دکتر مونا طباطبایی یزدی

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

شماره داخلی: 111

ایمیل: m.tabatabae@tabaran.ac.ir

معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتر میثم عمرانی

رشته تحصیلی: مدیریت مالی

شماره داخلی: 117

ایمیل: m.omrani@tabaran.ac.ir

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad