#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

خوابگاه

-یکی از وظایف مهم امور دانشجویی دانشگاه، تسهیل جهت دریافت خوابگاه توسط دانشجویان غیربومی درخواست کننده است. بر این مبنا دانشگاه همه ساله دانشجویان را به خوابگاه های مورد تایید شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه های غیردولتی مشهد، معرفی می نمایند.

 

-فهرست به روز شده خوابگاه ها:

 

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad