#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری در بهمن ماه 1401

1401-11-18

شرکت در جلسه برای علاقه مندان آزاد است.

 

نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه استاد راهنما زمان دفاع
تاریخ روز ساعت
ابوالقاسم سمیعییان بررسی رابطه اعتماد بیش از حد مدیرعامل و سرعت تعدیل اهرم و سرعت تعدیل وجه نقد دکتر علی شیرزاد 20 بهمن پنج شنبه 12
عیسی کامرو بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر ریسک سقوطقیمت سهام به واسطه نقش تعدیلگر قدرت رقابتی شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر علی شیرزاد 20 بهمن پنج شنبه 11
عاطفه قدیری تاثیر پایداری سود بر حق الزحمه غیر عادی حسابرسی دکتر ندا جعفری نسب 20 بهمن پنج شنبه 10
امید مومن بررسی رابطه بین دوره تصدیمدیرعامل و سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر ندا جعفری نسب 20 بهمن پنج شنبه 9
علی اسماعیل زاده طوسی تاثیر حاکمیت شرکتی و پایداری مالی بر ارزشدریافتی سهامداران دکتر ندا جعفری نسب 20 بهمن پنج شنبه 8

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad