#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد زبان انگلیسی1401

1401-05-29

جلسات دفاع در اتاق شورا، طبقه چهارم ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار می گردد.

حضور علاقه مندان به صورت میهمان در جلسه بلامانع است است.

نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه استاد راهنما زمان دفاع
تاریخ روز ساعت
زهرا هدایت

Developing and Validating Iranian EFL Teachers'

Attitudes towards Mobile Teaching Affordances Questionnaire

دکتر مونا طباطبایی یزدی 1401/06/12 شنبه 10
الهام ادیب فر

On the Effect of Online Flipped Classrooms on Iranian High School Students’ English Reading Comprehension Ability

دکتر مونا طباطبایی یزدی 1401/06/12 شنبه 9
پریسا صباغی

The Effect of Online Team Teaching on the Iranian EFL Learnes Grammar Improvement

دکتر مونا طباطبایی یزدی 1401/06/08 سه شنبه 10
مریم معالی

On the Effect of Online Flipped Classroom on the Iranian High School Students’ Grammar Achievement

دکتر مونا طباطبایی یزدی 1401/06/08 سه شنبه 9
عارفه باباخانی

On the Effect of Gamification on Iranian EFL Learners’ Willingness to Communicate and Willingness to Cooperate in Online Classrooms

دکتر مونا طباطبایی یزدی 1401/06/02 چهارشنبه 10
فاطمه گنجعلی

The Relationship between Iranian EFL Learners’ Mobile Affordances Perceptions and their Sense of Technophobia and Technophilia

دکتر مونا طباطبایی یزدی 1401/06/02 چهارشنبه 9
جلال نجار یزدی The Analysis of Strategies Applied in Audio Description of Selected Episodes of Zakhmekari Series دکتر حمیدرضا کارگذاری 1401/05/30 یکشنبه 10
صبا نقدی

A Critical Discourse Analysis of Professional VS Writer Translators: A Case of Orwell's 1984

دکتر حمیدرضا کارگذاری 1401/05/30 یکشنبه 8:30
تارا شهری

A Comparative Study on English and Persian Subtitles of Korean Slangs: A Case of Television Variety Show Running Man

دکتر آیناز سامیر 30 تیر پنج شنبه 8
مجید صوفی

On the Relationship between Iranian EFL Learners’ Extrinsic Motivation and their Academic

 Self-regulation in the Classroom

دکتر ضرغام قبانچی 29 تیر چهارشنبه 8
مریم باقرپور مجاور The Duality of Shadow: A Jungian Analysis of Herman Melville's Moby- Dick and Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter دکتر محمد رضا ارغیانی 1401/02/27 سه شنبه 10
فاطمه غره باقی

The Relationship Between Iranian EFL Teachers’ Media Literacy and Their Attitude towards Online Teaching

دکتر حسنی حسینی 1400/11/27 چهارشنبه 9
مهرناز موذنی On the Relationship between Iranian EFL Teacher’s Teaching Style and Their Imposter Syndrome دکتر حمیدرضا کارگذاری 1400/11/24 یکشنبه 9
احسان ژاله Cultural Poetics: Foucauldian episteme and Stalinist subjective in Mikhail Bulgakov’s the Master and Margarita دکتر میمنت دانشوری 1400/11/23 شنبه 11
آمنه غنیان The Analysis of Strategies Applied in Translation of Idiomatic Expressions in Subtitling and Dubbing of Animations: A Comparative دکتر حمیدرضا کارگذاری 1400/11/21 پنجشنبه 8
طیبه امیری زاده Investigating the Iranian Translator’s Strategies for Subtitling the Cultural-bound References in “Harry Potter” Movies دکتر آیناز سامیر 1400/11/20 چهارشنبه 11
سعید نراقی مقدم

On the Relationship between Iranian EFL Learners’ English Language Learning Experiences and their Classroom Anxiety: A Case of Mashhad

دکتر حسنی حسینی 1400/11/18 دوشنبه 10
صبا شریفیان On the Relationship between Iranian EFL Teachers’ Professional Identity and their Classroom Management دکتر حمیدرضاکارگذاری 1400/07/29 پنجشنبه 16
هما بانویی Contrastive Analysis of Document Translation in English: An Error Analysis دکتر محمدرضا رستگار مقدم 1400/07/28  چهارشنبه 18
سوگند سلطان زاده The Analysis of Translation of Musical Texts based on the Skopos The دکتر حمیدرضاکارگذاری 1400/07/28  چهارشنبه 16
زهره رستمی Development and Validation of Mobile Learning Affordances Inventory for Iranian Context دکتر حمیدرضاکارگذاری 1400/07/27 سه شنبه 12
سعید محمدی On the Effect of Homogeneous vs. Heterogeneous Pair Work on Iranian EFL Learners’ Reading Skills and Reading Motivation دکتر حمید اشرف 1400/07/24 شنبه 10
سوسن افشار Investigation of Humor Translation Strategies in Persian Subtitles: A Case Study of “Joker” دکتر آیناز سامیر 1400/07/24 شنبه 8
وحید جاهدی On the Effect of Employing Educational Games in Virtual English on the Iranian Intermediate EFL Learners’ Speaking Anxiety and Self-confidence دکتر ضرغام قبانچی 1400/07/22 پنجشنبه 14
آلما مهارتی Interrelationship between Teachers’ Charisma and their Students’ Motivation and Satisfaction دکتر حمیدرضاکارگذاری 1400/07/22 پنجشنبه 12
زهرا خباز The Relationship between Reflective Teaching and Spiritual Intelligence دکتر ضرغام قبانچی 1400/07/22 پنجشنبه 8
شادی خاکشور On the Correlation between Iranian EFL Classroom Management and Their Technophobia in Virtual Class دکتر حمید رضا کارگذاری 1400/07/21 چهارشنبه 16
تکتم تدین Development and Validation of Ergonomic Inventory for Iranian Translators دکتر مسعود امیری نژاد 1400/07/21 چهارشنبه 13
زینب سادات زاده سید A Study of Strategies Used in Persian Graphic Novel Translation of Avatar: The Last Air bender دکتر مسعود امیری نژاد 1400/07/21 چهارشنبه 10
سوسن زارعی

The Effects of Digital Formative Assessment on the Improvement of Pre- Intermediate Iranian EFL Learners’ Spelling Achievement and vocabulary Retention in Mashhad

دکتر ضرغام قبانچی 1400/07/21 چهارشنبه 8
نغمه روحبخش On the Relationship between Iranian EFL Teachers’ Reflection and Their Autonomy دکتر حمید رضا کارگذاری 1400/07/18 یکشنبه 8
نجمه فاضل The Analysis of Translation Strategies Applied in Animation and Movie Titles: A Comparative Study دکتر حمید رضا کارگذاری 1400/06/25 پنجشنبه 10
ستاره حاجبی

Investigating the Iranian Translator’s Strategies for Dubbing and Subtitling the Songs of Selected Animation Movies

دکتر حمید رضا کارگذاری 1400/06/24 چهارشنبه 12
سعیده سیمایی The Analysis of Humor Translation in Subtitles in Comedy Genre: A Case of Seven Stones Sitcom دکتر محمد رضا ارغیانی 1400/06/21 یکشنبه 12
انسیه ستاری گوارشک Development and Validation of Iranian EFL Teachers’ Awareness of Brain-Friendly Teaching Inventory دکتر مونا طباطبایی یزدی 1400/06/17 چهارشنبه 10
فاطمه محمدی فر

The Relationship between Iranian EFL Teachers’ Continuing Professional Development and their Creativity

دکتر مونا طباطبایی یزدی 1400/06/17 چهارشنبه 12
تکتم اخوان

The Analysis of Strategies Applied in Persian Translation of Humors in Dubbings of Selected Animations based on Panek’s Model

دکتر حمید رضا کارگذاری 1400/06/11 پنجشنبه 10
سحر دهرآزما

The Relationship between Iranian EFL Learner’s Crystallized Intelligence and Mental Lexicon

دکتر مونا طباطبایی یزدی 1400/06/11 پنجشنبه 12

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad