#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

1401-04-28

جلسات دفاع در اتاق شورا، طبقه چهارم ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار می گردد.

حضور علاقه مندان به صورت میهمان در جلسه بلامانع است است.

نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه استاد راهنما زمان دفاع
تاریخ روز ساعت
تارا شهری

A Comparative Study on English and Persian Subtitles of Korean Slangs: A Case of Television Variety Show Running Man

دکتر آیناز سامیر 30 تیر پنج شنبه 8
مجید صوفی

On the Relationship between Iranian EFL Learners’ Extrinsic Motivation and their Academic

 Self-regulation in the Classroom

دکتر ضرغام قبانچی 29 تیر چهارشنبه 8
مریم باقرپور مجاور The Duality of Shadow: A Jungian Analysis of Herman Melville's Moby- Dick and Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter دکتر محمد رضا ارغیانی 1401/02/27 سه شنبه 10
فاطمه غره باقی

The Relationship Between Iranian EFL Teachers’ Media Literacy and Their Attitude towards Online Teaching

دکتر حسنی حسینی 1400/11/27 چهارشنبه 9
مهرناز موذنی On the Relationship between Iranian EFL Teacher’s Teaching Style and Their Imposter Syndrome دکتر حمیدرضا کارگذاری 1400/11/24 یکشنبه 9
احسان ژاله Cultural Poetics: Foucauldian episteme and Stalinist subjective in Mikhail Bulgakov’s the Master and Margarita دکتر میمنت دانشوری 1400/11/23 شنبه 11
آمنه غنیان The Analysis of Strategies Applied in Translation of Idiomatic Expressions in Subtitling and Dubbing of Animations: A Comparative دکتر حمیدرضا کارگذاری 1400/11/21 پنجشنبه 8
طیبه امیری زاده Investigating the Iranian Translator’s Strategies for Subtitling the Cultural-bound References in “Harry Potter” Movies دکتر آیناز سامیر 1400/11/20 چهارشنبه 11
سعید نراقی مقدم

On the Relationship between Iranian EFL Learners’ English Language Learning Experiences and their Classroom Anxiety: A Case of Mashhad

دکتر حسنی حسینی 1400/11/18 دوشنبه 10
صبا شریفیان On the Relationship between Iranian EFL Teachers’ Professional Identity and their Classroom Management دکتر حمیدرضاکارگذاری 1400/07/29 پنجشنبه 16
هما بانویی Contrastive Analysis of Document Translation in English: An Error Analysis دکتر محمدرضا رستگار مقدم 1400/07/28  چهارشنبه 18
سوگند سلطان زاده The Analysis of Translation of Musical Texts based on the Skopos The دکتر حمیدرضاکارگذاری 1400/07/28  چهارشنبه 16
زهره رستمی Development and Validation of Mobile Learning Affordances Inventory for Iranian Context دکتر حمیدرضاکارگذاری 1400/07/27 سه شنبه 12
سعید محمدی On the Effect of Homogeneous vs. Heterogeneous Pair Work on Iranian EFL Learners’ Reading Skills and Reading Motivation دکتر حمید اشرف 1400/07/24 شنبه 10
سوسن افشار Investigation of Humor Translation Strategies in Persian Subtitles: A Case Study of “Joker” دکتر آیناز سامیر 1400/07/24 شنبه 8
وحید جاهدی On the Effect of Employing Educational Games in Virtual English on the Iranian Intermediate EFL Learners’ Speaking Anxiety and Self-confidence دکتر ضرغام قبانچی 1400/07/22 پنجشنبه 14
آلما مهارتی Interrelationship between Teachers’ Charisma and their Students’ Motivation and Satisfaction دکتر حمیدرضاکارگذاری 1400/07/22 پنجشنبه 12
زهرا خباز The Relationship between Reflective Teaching and Spiritual Intelligence دکتر ضرغام قبانچی 1400/07/22 پنجشنبه 8
شادی خاکشور On the Correlation between Iranian EFL Classroom Management and Their Technophobia in Virtual Class دکتر حمید رضا کارگذاری 1400/07/21 چهارشنبه 16
تکتم تدین Development and Validation of Ergonomic Inventory for Iranian Translators دکتر مسعود امیری نژاد 1400/07/21 چهارشنبه 13
زینب سادات زاده سید A Study of Strategies Used in Persian Graphic Novel Translation of Avatar: The Last Air bender دکتر مسعود امیری نژاد 1400/07/21 چهارشنبه 10
سوسن زارعی

The Effects of Digital Formative Assessment on the Improvement of Pre- Intermediate Iranian EFL Learners’ Spelling Achievement and vocabulary Retention in Mashhad

دکتر ضرغام قبانچی 1400/07/21 چهارشنبه 8
نغمه روحبخش On the Relationship between Iranian EFL Teachers’ Reflection and Their Autonomy دکتر حمید رضا کارگذاری 1400/07/18 یکشنبه 8
نجمه فاضل The Analysis of Translation Strategies Applied in Animation and Movie Titles: A Comparative Study دکتر حمید رضا کارگذاری 1400/06/25 پنجشنبه 10
ستاره حاجبی

Investigating the Iranian Translator’s Strategies for Dubbing and Subtitling the Songs of Selected Animation Movies

دکتر حمید رضا کارگذاری 1400/06/24 چهارشنبه 12
سعیده سیمایی The Analysis of Humor Translation in Subtitles in Comedy Genre: A Case of Seven Stones Sitcom دکتر محمد رضا ارغیانی 1400/06/21 یکشنبه 12
انسیه ستاری گوارشک Development and Validation of Iranian EFL Teachers’ Awareness of Brain-Friendly Teaching Inventory دکتر مونا طباطبایی یزدی 1400/06/17 چهارشنبه 10
فاطمه محمدی فر

The Relationship between Iranian EFL Teachers’ Continuing Professional Development and their Creativity

دکتر مونا طباطبایی یزدی 1400/06/17 چهارشنبه 12
تکتم اخوان

The Analysis of Strategies Applied in Persian Translation of Humors in Dubbings of Selected Animations based on Panek’s Model

دکتر حمید رضا کارگذاری 1400/06/11 پنجشنبه 10
سحر دهرآزما

The Relationship between Iranian EFL Learner’s Crystallized Intelligence and Mental Lexicon

دکتر مونا طباطبایی یزدی 1400/06/11 پنجشنبه 12

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad