#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

31 خرداد سالروز شهادت دکتر چمران و روز ملی بسیج اساتید گرامی باد

1401-04-11

سالروز شهادت دکتر چمران و روز  ملی بسیج اساتید گرامی باد.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad