#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

روز بصیرت و میثاق مردم با ولایت گرامی باد

1400-10-19

روز بصیرت و میثاق مردم با ولایت گرامی باد

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad