#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

اردو و کوهنوردی جبل النور کوهسنگی

1401-11-18

اردو و کوهنوردی جبل النور کوهسنگی
ویژه دانشجویان
زمان حرکت:  ۹صبح پنجشنبه ۲۰ بهمن ماه
مهلت ثبت نام:تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۱۹ بهمن
هزینه اردو ۳۰ هزارتومان
محل ثبت نام: دفتر امورفرهنگی و دانشجویی تابران
تلفن ۳۵۲۲۷۲۲۴ داخلی ۱۰۹

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad