#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

انتخاب آقای دکتر خلیل مطلب زاده به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه ها

1401-05-03

هجدهمین انتخابات مجمع عمومی اتحادیه دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی غیر انتفاعی _غیر دولتی در تاریخ 30 تیر ماه 1401 برگزار گردید و جناب آقای دکتر خلیل مطلب زاده با حداکثر آرا به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی انتخاب گردیدند.
این انتخاب شایسته را به هیات امنا، هیات موسس، استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تابران تبریک عرض می نماییم.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad