#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

لیست خوابگاه های خود گردان

1401-01-15

 دانشجویان متقاضی اقامت در خوابگاه می توانند جهت دریافت اطلاع از شرایط و آدرس هر یک از خوابگاه ها، به فهرست مندرج در پوستر مراجعه نمایند.

 برای اطلاعات بیشتر به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه و یا با داخلی ۱۰۹ تماس بگیرید.

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad