#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

نحوه درخواست وام دانشجویی نیمسال دوم تحصیلی

1403-02-04

https://www.tabaran.ac.ir/uploads/T-FarhangiDaneshjoee/darkhastvam-1.jpg

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad