#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

اردوی تفریحی اخلمد ویژه خواهران

1402-03-13

اردوی تفریحی اخلمد ویژه خواهران
 زمان: یکشنبه21 خرداد
 هزینه اردو: 110 هزار تومان
 مهلت ثبت نام: 18 خرداد
 تکمیل و تحویل فرم رضایت نامه دانشجویی  و رعایت پوشش و کفش مناسب اردو  و همراه داشتن وسایل شخصی و ناهار الزامی می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی و دانشجویی مراجعه نمایید.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad