#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

برگزاری نمادین جشن دانش آموختگی

1400-04-22

برگزاری نمادین جشن دانش آموختگی

دانشجو/ دانش آموخته گرامی

چنانچه به شرکت در مراسم نمادین و انفرادی جشن دانش آموختگی ۱۴۰۰ (با رعایت دستورالعمل های بهداشتی) تمایل دارید، نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته و مقطع خود را به آیدی تگرام ذیل ارسال نمایید.
  @Farahangitabaran

مهلت ارسال: ۱۰ تیرماه۱۴۰۰

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad