#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

لزوم ارایه کارت واکسیناسیون توسط کلیه دانشگاهیان

1400-09-09

با توجه به لزوم انجام واکسیناسیون برای کلیه دانشگاهیان، از حضور افراد فاقد کارت واکسن در محیط دانشگاه و کلاس های درسی جلوگیری می گردد.
لطفا در هنگام ورود به دانشگاه تصویر کارت واکسن خود را (نسخه چاپی یا موبایلی) همراه داشته باشید.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad