#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

تغییر شروع کلاس ها

1402-07-10

تغییر شروع کلاس ها در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad