#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

برنامه حضور مشاورین موسسه آموزش عالی تابران در نیمسال اول سال تحصیلی

1402-09-01

برنامه حضور مشاورین موسسه آموزش عالی تابران در نیمسال اول سال تحصیلی 1403- 1402

.جهت تعیین وقت مشاوره به امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مراجعه و یا با داخلی 109 تماس حاصل فرمایید

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad