#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

برنامه حضور مشاورین موسسه آموزش عالی تابران در نیمسال دوم

1402-12-16

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad