استاد محترم سرکار خانم دکتر حسنی حسینی با احترام و اهداي سلام و آرزوي توفيق

اينك كه با استعانت از پروردگار متعال در راستاي اهداف و خط مشي موسسه آموزش عالي تابران با چاپ مقاله INTEGRATING ASSESSMENT AND INSTRUCTION: DYNAMIC ASSESSMENT AND ITS CRITICISMS EXAMINED در مجله Advanced Education نقش موثر و سازنده اي در پويائي و تعالي فرهنگ تحقيق و پژوهش در بين اعضاي هيات علمي و مدرسين موسسه آموزش عالي تابران داشته ايد، از تلاشهاي علمي و فعاليتهاي پژوهشي جنابعالي تقدير و تشكر مي شود. اميد است در آينده نيز شاهد فعاليتهاي دانش محور و پژوهشي شما باشيم.

 

استاد محترم جناب آقای دکتر حمیدرضا کارگذاری با احترام و اهداي سلام و آرزوي توفيق

اينك كه با استعانت از پروردگار متعال در راستاي اهداف و خط مشي موسسه آموزش عالي تابران با چاپ مقاله Issues in Applying SLA Theories Toward Reflective and Effective Teaching در کتاب Issues in Applying SLA Theories Toward Reflective and Effective Teaching Education نقش موثر و سازنده اي در پويائي و تعالي فرهنگ تحقيق و پژوهش در بين اعضاي هيات علمي و مدرسين موسسه آموزش عالي تابران داشته ايد، از تلاشهاي علمي و فعاليتهاي پژوهشي جنابعالي تقدير و تشكر مي شود. اميد است در آينده نيز شاهد فعاليتهاي دانش محور و پژوهشي شما باشيم.

 

استاد محترم جناب آقای دکتر حمیدرضا کارگذاری با احترام و اهداي سلام و آرزوي توفيق

اينك كه با استعانت از پروردگار متعال در راستاي اهداف و خط مشي موسسه آموزش عالي تابران با چاپ مقاله Issues in Course book Evaluation در کتاب Issues in Course book Evaluation نقش موثر و سازنده اي در پويائي و تعالي فرهنگ تحقيق و پژوهش در بين اعضاي هيات علمي و مدرسين موسسه آموزش عالي تابران داشته ايد، از تلاشهاي علمي و فعاليتهاي پژوهشي جنابعالي تقدير و تشكر مي شود. اميد است در آينده نيز شاهد فعاليتهاي دانش محور و پژوهشي شما باشيم.

 

استاد محترم جناب آقای دکتر حمیدرضا کارگذاری با احترام و اهداي سلام و آرزوي توفيق

اينك كه با استعانت از پروردگار متعال در راستاي اهداف و خط مشي موسسه آموزش عالي تابران با چاپ مقاله Issues in Materials Development در کتاب Issues in Materials Development" نقش موثر و سازنده اي در پويائي و تعالي فرهنگ تحقيق و پژوهش در بين اعضاي هيات علمي و مدرسين موسسه آموزش عالي تابران داشته ايد، از تلاشهاي علمي و فعاليتهاي پژوهشي جنابعالي تقدير و تشكر مي شود. اميد است در آينده نيز شاهد فعاليتهاي دانش محور و پژوهشي شما باشيم.

 

استاد محترم جناب آقای دکتر حمیدرضا کارگذاری با احترام و اهداي سلام و آرزوي توفيق

اينك كه با استعانت از پروردگار متعال در راستاي اهداف و خط مشي موسسه آموزش عالي تابران با چاپ مقاله Issues in Syllabus Design در کتاب Issues in Syllabus Design نقش موثر و سازنده اي در پويائي و تعالي فرهنگ تحقيق و پژوهش در بين اعضاي هيات علمي و مدرسين موسسه آموزش عالي تابران داشته ايد، از تلاشهاي علمي و فعاليتهاي پژوهشي جنابعالي تقدير و تشكر مي شود. اميد است در آينده نيز شاهد فعاليتهاي دانش محور و پژوهشي شما باشيم.

 

استاد محترم جناب آقای علیرضا مسبوق با احترام و اهداي سلام و آرزوي توفيق

اينك كه با استعانت از پروردگار متعال در راستاي اهداف و خط مشي موسسه آموزش عالي تابران با چاپ مقاله ارتباطات هنری ایران با هند در دهه دوم قرن چهاردهم هجری خورشیدی (بر پایه مطالعه صنعت چاپ، سینما و پوستر) در همایش ملی جلوه های هنری ایرانی اسلامی در فرهنگ، علوم و اسناد نقش موثر و سازنده اي در پويائي و تعالي فرهنگ تحقيق و پژوهش در بين اعضاي هيات علمي و مدرسين موسسه آموزش عالي تابران داشته ايد، از تلاشهاي علمي و فعاليتهاي پژوهشي جنابعالي تقدير و تشكر مي شود. اميد است در آينده نيز شاهد فعاليتهاي دانش محور و پژوهشي شما باشيم.

 

استاد محترم سرکار خانم دکتر حسنی حسینی با احترام و اهداي سلام و آرزوي توفيق

اينك كه با استعانت از پروردگار متعال در راستاي اهداف و خط مشي موسسه آموزش عالي تابران با چاپ مقاله THE POWER OF VOCABULARY BREADTH AND DEPTH AS PREDICYORS OF READING COMPREHENSION در همایش بین المللی" 5TH International conference on second language studies  نقش موثر و سازنده اي در پويائي و تعالي فرهنگ تحقيق و پژوهش در بين اعضاي هيات علمي و مدرسين موسسه آموزش عالي تابران داشته ايد، از تلاشهاي علمي و فعاليتهاي پژوهشي جنابعالي تقدير و تشكر مي شود. اميد است در آينده نيز شاهد فعاليتهاي دانش محور و پژوهشي شما باشيم.

 

استاد محترم سرکار خانم دکتر حسنی حسینی با احترام و اهداي سلام و آرزوي توفيق

اينك كه با استعانت از پروردگار متعال در راستاي اهداف و خط مشي موسسه آموزش عالي تابران با چاپ مقاله SINGLE WORD INSERTION IN PERSIAN AND ATTITUDES TOWARDS IT AMONGST MONO AND BILINGUAL LANGUAGE USERS در همایش بین المللی" 5TH International conference on second language studies  نقش موثر و سازنده اي در پويائي و تعالي فرهنگ تحقيق و پژوهش در بين اعضاي هيات علمي و مدرسين موسسه آموزش عالي تابران داشته ايد، از تلاشهاي علمي و فعاليتهاي پژوهشي جنابعالي تقدير و تشكر مي شود. اميد است در آينده نيز شاهد فعاليتهاي دانش محور و پژوهشي شما باشيم.

 

استاد محترم سرکار خانم دکتر حسنی حسینی با احترام و اهداي سلام و آرزوي توفيق

اينك كه با استعانت از پروردگار متعال در راستاي اهداف و خط مشي موسسه آموزش عالي تابران با چاپ مقاله STANCE AND CULTURE : A COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH AND PERSIAN AUTHORIAL STANCE IN APPLIED LINGUISTICS RESEARCH ARTICLES در مجله Advanced Education  نقش موثر و سازنده اي در پويائي و تعالي فرهنگ تحقيق و پژوهش در بين اعضاي هيات علمي و مدرسين موسسه آموزش عالي تابران داشته ايد، از تلاشهاي علمي و فعاليتهاي پژوهشي جنابعالي تقدير و تشكر مي شود. اميد است در آينده نيز شاهد فعاليتهاي دانش محور و پژوهشي شما باشيم.

 

استاد محترم سرکار خانم انوش امیدی با احترام و اهداي سلام و آرزوي توفيق

اينك كه با استعانت از پروردگار متعال در راستاي اهداف و خط مشي موسسه آموزش عالي تابران با چاپ مقاله " طراحی مدل تعاملی هوش بازاریابی و اثربخشی عملکرد صنعت بیمه با بهره گیری از تکنیک AHP فازی در مجله علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین  نقش موثر و سازنده اي در پويائي و تعالي فرهنگ تحقيق و پژوهش در بين اعضاي هيات علمي و مدرسين موسسه آموزش عالي تابران داشته ايد، از تلاشهاي علمي و فعاليتهاي پژوهشي جنابعالي تقدير و تشكر مي شود. اميد است در آينده نيز شاهد فعاليتهاي دانش محور و پژوهشي شما باشيم.


ضمن تبریک به اساتید محترم جناب آقای دکتر هادی بستام و سرکار خانم دکتر وحیده طبسی لطف آبادی جهت انتشار مقاله با عنوان  " بررسی تاثیر عناصر آموزشی ناشی از بهره گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در میزان یادگیری" ارائه شده در همایش بین المللی خارجی  "2nd International conference of Modern Research in Management, Economics and Development ، از نامبردگان جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
*
ضمن تبریک به استاد محترم جناب آقای دکتر هادی بستام جهت انتشار مقاله با عنوان "  بررسی نقش تعدیلگری بازاریابی رابطه مند بر رابطه میان مدیریت هویت برند خدمات و وفاداری مشتریان به برند "  ارائه شده در همایش بین المللی وملی " مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاوتی " ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران

*


ضمن تبریک به استاد محترم جناب آقای دکتر محمدرضا ذبیحی جهت انتشار مقاله با عنوان " بررسی نقش تعدیلگری بازاریابی رابطه مند بر رابطه میان مدیریت هویت برند خدمات و وفاداری مشتریان به برند "  ارائه شده در همایش بین المللی وملی " مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاوتی " ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
*

ضمن تبریک به استاد محترم جناب آقای سید علیرضا صدر جهت انتشار مقاله با عنوان " A COMPARATIVE STUDY ON CUSTOMER SATISFACTION ABOUT BANKING SERVICE FEES IN CREDIT UNIONS AND STATE BANKS"  ارائه شده در IIOAB Journal ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران


ضمن تبریک به استاد محترم سرکار خانم ندا جعفری نسب  جهت انتشار مقاله با عنوان "چالش های حسابرسی ارزشهای منصفانه و سایر براوردها "  ارائه شده در مجله پژوهش های حسابداری ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
 


ضمن تبریک به استاد محترم سرکار خانم ندا جعفری نسب  جهت انتشار مقاله با عنوان " تناقض ها در حاکمیت شرکتی: هم گرائی و واگرائی "  ارائه شده در دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
 

اطلاعیه پژوهش 2710
ضمن تبریک به استاد محترم جناب اقای سید علیرضا مسبوق  جهت انتشار مقاله با عنوان "comparative evaluation of executive compensation in superior companies of Tehran Stock exchange: explain the role of non-financial rewards superior firms"   ارائه شده در مجله ISI، LISTED   IIOABJ ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
 


ضمن تبریک به استاد محترم سرکار خانم آتیکا اعتمادزاده  جهت انتشار مقاله با عنوان " نقش اساسی مدیریت کلاسی " ارائه شده در همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت و کارافرینی ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
 

 
ضمن تبریک به استاد محترم سرکار خانم آتیکا اعتمادزاده  جهت انتشار مقاله با عنوان " The role of cultural familiarity on L2learners' reading comprehension and motivation " ارائه شده در دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
 


ضمن تبریک به استاد محترم سرکار خانم مهندس فرزانه بی مکر  جهت انتشار مقاله با عنوان " نقش عناصر تاریخی بر پویایی فضاهای شهری " ارائه شده در همایش بین المللی  "13th international conference on sustainable architecture and urban design" ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
 

اطلاعیه پژوهش 2714
ضمن تبریک به اساتید محترم جناب آقای دکتر هادی بستام و سرکار خانم دکتر وحیده طبسی لطف آبادی جهت انتشار مقاله با عنوان "A study of factors affecting consumer buying behavior in online shopping"  ارائه شده در مجله  ISC،  "international journal of business and technopreneurship" از نامبردگان جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
 

 


ضمن تبریک به استاد محترم جناب آقای دکتر هادی بستام  جهت انتشار مقاله با عنوان "تاثیر مدیریت تجربه مشتری بر رضایت مشتری از طریق احساس و شناخت مشتری در فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد " ارائه شده در همایش بین المللی  "3rd international conference on industrial engineering and management" ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
 


ضمن تبریک به استاد محترم سرکار خانم دکتر وحیده طبسی لطف آبادی  جهت انتشار مقاله با عنوان " بررسی تاثیر قابلیتهای ارتباط با مشتری و استفاده از رسانه های اجتماعی بر عملکرد شرکت " ارائه شده در همایش ملی  "پژوهش های نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی"  ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
 

بازگشت
ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت

مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت:

بلوار وکیل اباد، بین وکیل اباد 49 و پل صیاد شیرازی

شماره تماس:

38682227 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

نماد اعتماد الکترونیکی
Powered by Jebeer