رمضان روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب زمان روزه
۱ شنبه ۱۳۹۶/۳/۶ ۳:۳۳:۲۶ ۵:۱۷:۱۶ ۱۲:۲۸:۴۳ ۱۹:۴۰:۱۱ ۲۰:۰۱:۰۱ ۲۳:۳۶:۴۸ ۱۶:۲۷:۳۵
۲ یکشنبه ۱۳۹۶/۳/۷ ۳:۳۲:۴۰ ۵:۱۶:۴۹ ۱۲:۲۸:۵۱ ۱۹:۴۰:۵۳ ۲۰:۰۱:۴۶ ۲۳:۳۶:۴۶ ۱۶:۲۹:۰۶
۳ دوشنبه ۱۳۹۶/۳/۸ ۳:۳۱:۵۵ ۵:۱۶:۲۳ ۱۲:۲۸:۵۹ ۱۹:۴۱:۳۴ ۲۰:۰۲:۳۰ ۲۳:۳۶:۴۵ ۱۶:۳۰:۳۵
۴ سه شنبه ۱۳۹۶/۳/۹ ۳:۳۱:۱۳ ۵:۱۵:۵۹ ۱۲:۲۹:۰۷ ۱۹:۴۲:۱۵ ۲۰:۰۳:۱۳ ۲۳:۳۶:۴۴ ۱۶:۳۲:۰۰
۵ چهارشنبه ۱۳۹۶/۳/۱۰ ۳:۳۰:۳۳ ۵:۱۵:۳۷ ۱۲:۲۹:۱۶ ۱۹:۴۲:۵۵ ۲۰:۰۳:۵۵ ۲۳:۳۶:۴۴ ۱۶:۳۳:۲۲
۶ پنج شنبه ۱۳۹۶/۳/۱۱ ۳:۲۹:۵۵ ۵:۱۵:۱۷ ۱۲:۲۹:۲۵ ۱۹:۴۳:۳۳ ۲۰:۰۴:۳۶ ۲۳:۳۶:۴۴ ۱۶:۳۴:۴۱
۷ جمعه ۱۳۹۶/۳/۱۲ ۳:۲۹:۲۰ ۵:۱۴:۵۸ ۱۲:۲۹:۳۵ ۱۹:۴۴:۱۱ ۲۰:۰۵:۱۶ ۲۳:۳۶:۴۶ ۱۶:۳۵:۵۶
۸ شنبه ۱۳۹۶/۳/۱۳ ۳:۲۸:۴۷ ۵:۱۴:۴۱ ۱۲:۲۹:۴۴ ۱۹:۴۴:۴۸ ۲۰:۰۵:۵۵ ۲۳:۳۶:۴۷ ۱۶:۳۷:۰۸
۹ یکشنبه ۱۳۹۶/۳/۱۴ ۳:۲۸:۱۶ ۵:۱۴:۲۵ ۱۲:۲۹:۵۵ ۱۹:۴۵:۲۴ ۲۰:۰۶:۳۳ ۲۳:۳۶:۵۰ ۱۶:۳۸:۱۷
۱۰ دوشنبه ۱۳۹۶/۳/۱۵ ۳:۲۷:۴۸ ۵:۱۴:۱۲ ۱۲:۳۰:۰۵ ۱۹:۴۵:۵۹ ۲۰:۰۷:۱۰ ۲۳:۳۶:۵۳ ۱۶:۳۹:۲۲
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۶/۳/۱۶ ۳:۲۷:۲۲ ۵:۱۴:۰۰ ۱۲:۳۰:۱۶ ۱۹:۴۶:۳۲ ۲۰:۰۷:۴۵ ۲۳:۳۶:۵۷ ۱۶:۴۰:۲۳
۱۲ چهارشنبه ۱۳۹۶/۳/۱۷ ۳:۲۶:۵۹ ۵:۱۳:۵۰ ۱۲:۳۰:۲۷ ۱۹:۴۷:۰۵ ۲۰:۰۸:۱۹ ۲۳:۳۷:۰۲ ۱۶:۴۱:۲۰
۱۳ پنج شنبه ۱۳۹۶/۳/۱۸ ۳:۲۶:۳۸ ۵:۱۳:۴۱ ۱۲:۳۰:۳۹ ۱۹:۴۷:۳۶ ۲۰:۰۸:۵۲ ۲۳:۳۷:۰۷ ۱۶:۴۲:۱۴
۱۴ جمعه ۱۳۹۶/۳/۱۹ ۳:۲۶:۲۰ ۵:۱۳:۳۴ ۱۲:۳۰:۵۱ ۱۹:۴۸:۰۷ ۲۰:۰۹:۲۴ ۲۳:۳۷:۱۳ ۱۶:۴۳:۰۴
۱۵ شنبه ۱۳۹۶/۳/۲۰ ۳:۲۶:۰۵ ۵:۱۳:۲۹ ۱۲:۳۱:۰۲ ۱۹:۴۸:۳۶ ۲۰:۰۹:۵۵ ۲۳:۳۷:۲۰ ۱۶:۴۳:۵۰
۱۶ یکشنبه ۱۳۹۶/۳/۲۱ ۳:۲۵:۵۱ ۵:۱۳:۲۶ ۱۲:۳۱:۱۵ ۱۹:۴۹:۰۳ ۲۰:۱۰:۲۴ ۲۳:۳۷:۲۷ ۱۶:۴۴:۳۳
۱۷ دوشنبه ۱۳۹۶/۳/۲۲ ۳:۲۵:۴۱ ۵:۱۳:۲۴ ۱۲:۳۱:۲۷ ۱۹:۴۹:۳۰ ۲۰:۱۰:۵۱ ۲۳:۳۷:۳۵ ۱۶:۴۵:۱۰
۱۸ سه شنبه ۱۳۹۶/۳/۲۳ ۳:۲۵:۳۳ ۵:۱۳:۲۴ ۱۲:۳۱:۳۹ ۱۹:۴۹:۵۵ ۲۰:۱۱:۱۷ ۲۳:۳۷:۴۴ ۱۶:۴۵:۴۴
۱۹ چهارشنبه ۱۳۹۶/۳/۲۴ ۳:۲۵:۲۸ ۵:۱۳:۲۶ ۱۲:۳۱:۵۲ ۱۹:۵۰:۱۸ ۲۰:۱۱:۴۲ ۲۳:۳۷:۵۳ ۱۶:۴۶:۱۴
۲۰ پنج شنبه ۱۳۹۶/۳/۲۵ ۳:۲۵:۲۵ ۵:۱۳:۲۹ ۱۲:۳۲:۰۵ ۱۹:۵۰:۴۱ ۲۰:۱۲:۰۵ ۲۳:۳۸:۰۳ ۱۶:۴۶:۴۰
۲۱ جمعه ۱۳۹۶/۳/۲۶ ۳:۲۵:۲۵ ۵:۱۳:۳۴ ۱۲:۳۲:۱۸ ۱۹:۵۱:۰۲ ۲۰:۱۲:۲۶ ۲۳:۳۸:۱۳ ۱۶:۴۷:۰۱
۲۲ شنبه ۱۳۹۶/۳/۲۷ ۳:۲۵:۲۷ ۵:۱۳:۴۰ ۱۲:۳۲:۳۱ ۱۹:۵۱:۲۱ ۲۰:۱۲:۴۶ ۲۳:۳۸:۲۴ ۱۶:۴۷:۱۹
۲۳ یکشنبه ۱۳۹۶/۳/۲۸ ۳:۲۵:۳۲ ۵:۱۳:۴۹ ۱۲:۳۲:۴۴ ۱۹:۵۱:۳۹ ۲۰:۱۳:۰۵ ۲۳:۳۸:۳۵ ۱۶:۴۷:۳۳
۲۴ دوشنبه ۱۳۹۶/۳/۲۹ ۳:۲۵:۴۰ ۵:۱۳:۵۸ ۱۲:۳۲:۵۷ ۱۹:۵۱:۵۵ ۲۰:۱۳:۲۱ ۲۳:۳۸:۴۷ ۱۶:۴۷:۴۱
۲۵ سه شنبه ۱۳۹۶/۳/۳۰ ۳:۲۵:۵۰ ۵:۱۴:۰۹ ۱۲:۳۳:۱۰ ۱۹:۵۲:۱۰ ۲۰:۱۳:۳۶ ۲۳:۳۹:۰۰ ۱۶:۴۷:۴۶
۲۶ چهارشنبه ۱۳۹۶/۳/۳۱ ۳:۲۶:۰۲ ۵:۱۴:۲۲ ۱۲:۳۳:۲۳ ۱۹:۵۲:۲۴ ۲۰:۱۳:۵۰ ۲۳:۳۹:۱۳ ۱۶:۴۷:۴۸
۲۷ پنج شنبه ۱۳۹۶/۴/۱ ۳:۲۶:۱۷ ۵:۱۴:۳۷ ۱۲:۳۳:۳۶ ۱۹:۵۲:۳۵ ۲۰:۱۴:۰۱ ۲۳:۳۹:۲۶ ۱۶:۴۷:۴۴
۲۸ جمعه ۱۳۹۶/۴/۲ ۳:۲۶:۳۵ ۵:۱۴:۵۲ ۱۲:۳۳:۴۹ ۱۹:۵۲:۴۵ ۲۰:۱۴:۱۱ ۲۳:۳۹:۴۰ ۱۶:۴۷:۳۶
۲۹ شنبه ۱۳۹۶/۴/۳ ۳:۲۶:۵۵ ۵:۱۵:۰۹ ۱۲:۳۴:۰۲ ۱۹:۵۲:۵۴ ۲۰:۱۴:۱۹ ۲۳:۳۹:۵۴ ۱۶:۴۷:۲۴
۳۰ یکشنبه ۱۳۹۶/۴/۴ ۳:۲۷:۱۷ ۵:۱۵:۲۸ ۱۲:۳۴:۱۴ ۱۹:۵۳:۰۱ ۲۰:۱۴:۲۶ ۲۳:۴۰:۰۹ ۱۶:۴۷:۰۹

 

بازگشت
ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت

مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت:

بلوار وکیل اباد، بین وکیل اباد 49 و پل صیاد شیرازی

شماره تماس:

38682227 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

نماد اعتماد الکترونیکی
Powered by Jebeer