معاون توسعه ومدیریت منابع


جناب آقای میثم عمرانی

 

 

اهم وظایف معاون توسعه ومدیریت منابع 

  • -نظارت بر حسن اجرای فعالیت ها و برنامه های اداری و مالی و ارائه گزارش های لازم به رئیس دانشگاه
  • -نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی دانشگاه
  • -نظارت بر حسن انجام کلیه امور مالی دانشگاه و مراقبت در رعایت مقررات مالی
  • -برنامه ریزی و اقدام برای حصول به موقع درآمدهای اختصاصی دانشگاه
  • -نظارت بر وصول و دریافت درآمدها و کمک های مردمی در چارچوب مقررات
  • -نظارت بر نحوه هزینه کردن اعتبارات در قالب قوانین، مقررات و ضوابط مربوط
  • -اخذ مجوزهای استخدامی اعم از هیات علمی و یا سایر کارکنان از مراجع مربوط
  • -صدور اجازه حمل و نقل کلیه لوازم و وسایل و تجهیزات به مراکز و مناطق دانشگاه
  • -شرکت در جلسات شورای دانشگاه جهت اتخاذ سیاست های لازم در زمینه های اداری و مالی
  • -نظارت بر حسن انجام خدمات عمومی، رفاهی، تدارکات و...
ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

Powered by Jebeer