ریاست


دکتر خلیل مطلّب زاده

خداوند را سپاس می گوییم که به ما توفیق علم آموزی و کسب معرفت اعطا فرمود و بر همه انبیاء الهی به ویژه پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین درود می فرستیم که همواره الگوی عملی مابرای کسب دانش و تهذیب نفس بوده اند.
تحصیل در دانشگاه تنها به علم آموزی محدود نمی شود، بلکه فرصت مناسبی است که انسان می تواند نگاه پخته تری نسبت به جهان پیرامون خود پیدا کند. کسب چنین دیدگاهی میسّرنمی شود مگر با مطالعه و تفکر و این سرمایه گذاری تنها با تهذیب نفس کامل می گردد. سعی کنید از فرصت فراهم شده به خوبی بهره برداری کنید و در جهت رشدو تعالی خود بکوشید.
امروز، ایران اسلامی برای فتح قله های رفیع پیشرفت علمی و فرهنگی به تلاش و همیاری شما جوانان برومند نیازمند است. در این راستا مؤسسه آموزش عالی تابران، به عنوان یک مرکز علمی، فرهنگی و پژوهشی سعی دارد با شناخت از نیازهای جامعه و برنامه ریزی جامع، گام های مثبتی را جهت شکوفایی و رشد قابلیت های دانشجویان عزیز بردارد.

دکتر خلیل مطلّب زاده
رئیس مؤسسه آموزش عالی تابران

***********************************************************

برخی از وظايف و اختيارات رئيس مؤسسه:

اداره كليه امور مؤسسه بر اساس ضوابط ومقرراتمربوط

اجراي مصوبات و ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي و هيأت امناء

پيشنهاد ظرفيت پذيرش دانشجو براي هر سال و دوره تحصيلي به هيأت امناء

نظارت بر حسن اجراي امورآموزشي، پژوهشي، اداري، مالي، توسعهاي و استخدامي مؤسسه

پيشنهاد طرحها و برنامههاي آموزشي،پژوهشي و اجرايي به هيأت امناء

استخدام، انتصاب و عزل كاركنان آموزشي و غير آموزشي مؤسسه با رعايت ضوابط ومقررات مصوب مراجع ذیصلاح

ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

Powered by Jebeer