خط مشی


موسسه آموزش عالي تابران (غيردولتي-غيرانتفاعي) مرکز دانشگاهي پویا، کارآفرین و پيشرو، با رسالت اعتلاي سطح فرهنگ و آموزش و با رویکرد فناورانه، در چارچوب قوانين و مقررات، خط مشي ذیل را دنبال مي کند:

 

  • ارتقاي کمي و کيفي فعاليت هاي موسسه جهت حفظ و توسعه جایگاه رقابتي در آموزش عالي
  • ارتقاي خدمات آموزشي برايتوانمندسازي علمي و مهارتي استادان، کارکنان و دانشجویان
  • گسترش وتنوع برنامه هاي فرهنگي و دانشجویي با رویکرد ارزش هاي ایراني اسلامي
  • بهبودمستمرفضا و امکانات
  • حفظ و افزایش ميزان رضایت ذینفعان مؤسسه

 

کليه مدیران و کارکنان موسسه، خود را متعهد مي دانند تا در راستاي خط مشي فوق، تلاش نموده و ضمن اجراي کامل و مستمر سيستم مدیریت کيفيت 9001:2015 ISO براي ارتقاي سطح فعاليت هاي موسسه و برآورده سازي الزامات کاربردي گام بردارند.

کد سند:   QP_TU_01(03)                   تاریخ بازنگری: 1399/06/16   

                                                                       

ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

Powered by Jebeer