ارتباط با حراست

 

herasat tabaran

پرتال دانشجویی

سرور 1

پرتال دانشجویی

اتوماسیون تغذیه

کتابخانه

سرور پرتال دانشجویی

taghz 68

                                         سرور 2

سرور پرتال دانشجویی taghz 68

 

 

چهارشنبه, 11 شهریور 1394