ساعتی اندیشیدن ،بهتر از هفتاد سال عبادت است - حضرت محمد (ص)