لبخند بزنید و بگذارید همه بدانند که امروز بسیار قوی تر از دیروزتان هستید!