اگر خرسند و رضا باشی زندگی به دلخواه می سپاری . حکیم بزرگمهر