جلسات دفاع گروه زبان انگلیسی (شهریور 1396)

25 شهریور ماه 1396

جلسات دفاع گروه زبان انگلیسی (شهریور 1396)

 

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

عنوان پایان نامه (English)

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

محل برگزاری

 

محبوبه پریزاد

دکتر ضرغام قبانچی

دکتر حمید اشرف

Investing Iranian EFL Institute Teachers' Attitudes towards Mediated Learning: Reflection on Situational Constraints, (A Case of Khorasan Provinces, Iran)

یکشنبه

26/06/1396

12

کلاس 107

 

زهرا دهقان

دکتر ضرغام قبانچی

دکتر حمید اشرف

The Relationship between Iranian EFL learners' Willingness to Communicate and Their willingness Towards' Cooperative Learning

دوشنبه

27/06/1396

13

اتاق شورا

 

ملیحه بشیرنژاد

دکتر ضرغام قبانچی

دکتر حمید اشرف

Iranian adult and Young EFL Learners' Perceptions of learning strategies and Effective Teaching English Language.

دوشنبه

27/06/1396

12

اتاق شورا

 

سیده سمانه عیدی

دکتر حمید اشرف

دکتر ضرغام قبانچی

On the Effect of Implementation of Action Research on Speaking Skill of Iranian Intermediate EFL Learners

سه شنبه

1396/06/28

12

اتاق شورا

 

هانیه سلطانی خبوشان

دکتر بهرام طوسی

دکتر حمیدرضا کارگذاری

On the Relationship between Iranian EFL Learner's Personality Type and Their Writing Anxiety: A Case of Khorasan Razavi

سه شنبه

1396/06/28

8

اتاق شورا

 

اکرم تفکری منش

دکتر خلیل مطلب زاده

دکتر حمید اشرف

On the Effect of After-Reading Activities as Metacognitive Strategy on Iranian Intermediate EFL learner's Vocabulary Retention

سه شنبه

1396/06/28

9

اتاق شورا

 

معصومه زرجانی

دکتر بهرام طوسی

دکتر حسنی حسینی

On the Relationship between Iranian EFL Teachers' Conflict Management Strategies and their Job Involvement

سه شنبه

1396/06/28

10

اتاق شورا

 

نوشین رمضانی

دکتر ضرغام قبانچی

دکتر خلیل مطلب زاده

On the Relationship between Iranian EFL Teachers' Creative teaching Factors and their Self-Regulation and Gender

سه شنبه

1396/06/28

14

اتاق شورا

 

هدی آریان منش

دکتر ضرغام قبانچی

دکتر خلیل مطلب زاده

On the Effect of Poster-Making Technique and Visual imagery on Iranian Female Upper-Intermediate EFL Learners' Listening Comprehension Ability

سه شنبه

1396/06/28

13

اتاق شورا

               

 


بازگشت

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم