رویدادهای علمی

ليست پايان نامه هاي دفاع شده موسسه تا پايان نيم سال اول 96-1395

20 فروردین 96

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه (فارسی)

عنوان پایان نامه (English)

 

اکرم کوه کن

تأثیر مدیریت مشارکتی بر میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی مدرسین زبان های خارجی (انگلیسی) آموزشگاه های زبان ایران

The effect of participatory management on Iranian EFL teachers` job satisfaction and organizational commitment in institutes of foreign languages

سمانه سادات اردلان جوان

تأثیر کلاس های همگن و ناهمگن بر مهارت گفتاری فراگیران زبان انگلیسی از طریق فعالیت های مشارکتی و تعاملی در ایران

On the effect of homogeneity and heterogeneity on Iranian EFL learners` speaking skill  through cooperative interaction Activities

مرتضی حیدر زاده

رابطه بین خلاقیت معلمان زبان انگلیسی خراسان رضوی و مهارت آن ها در طرح سوالات چند گزینه ای بدون اشنباه

 Relationship between Iranian (a case study in Khorasan Razavi Province) EFL teachers ‘creativity and their skill in designing flawless multiple-choice questions

مجتبی قلاسی مود

رابطه بین دانش عملگرایانه معلمان زبان خارجی و انتخاب فعالیت های گفتگو در کلاس

On the relationship between Iranian EFL teachers ‘pragmatic awareness and their choice of classroom speaking

جمال میری

رابطه میان سطح عزت نفس مدرسان زبان انگلیسی و نقش آن ها بر اساس نظریه فوتینگ گافمن

On the Relationship between the Iranian EFL Teachers` Self-Esteem and Their Roles: A Study Based on Goffman`s Footing Theory

سمیه روحانیون

بررسی رابطه بین هوش معنوی خلاقیت و درک مطلب زبان ایرانی

On the Relationship among Spiritual Intelligence Creativity and Reading Comprehension Performance of Iranian EFL Learners

الهام باقری

رابطه بین تمایل فراگیران زبان انگلیسی به کارهای گروهی در ایران با موقعیت اجتماعی و اقتصادی ان ها

The Relationship between Willingness towards Cooperative Learning and Socioeconomic Status of Iranian EFL Learners

نادیا اختراعی طوسی

تأثیر مدیریت کلاسی بر از بین بردن سکوت دانش آموزان

The Effect of Teachers Classroom Management on Breaking the Spiral of Silence in EFL Learners

مریم رجائیان

ارتباط بین محیط کلاسی ساختارگرایانه و مدیریت کلاسی از دیدگاه زبان آموزان ایرانی

The Relationship Between Constructivist Classroom Environment and Classroom Management: A Study of Iranian EFL Learners` Perspectives

آیدا پهلوانی

تأثیر فعالیت ها مربوط به هوش زبانی بر روی مهارت های مکالمه زبان آموزان ایرانی

The Effect of Linguistic Intelligence Based Activities on Iranian EFL Learners` Speaking Ability

مهدی حسین زاده

تأثیربه کارگیری استراتژی های یادگیری لغت: توصیف مشارکتی تصاویر و شخصی سازی واژگان بر یادگیری لغت در زبان آموزان نوجوان ایرانی سطوح مقدماتی

On the Effect of Employing Vocabulary Learning Strategies: Collaborative Picture Description and Personalization on the Iranian Young Adult Elementary EFL Learners' Vocabulary Retention.

مریم قشنگ

بررسی ارتباط میزان رضایتمندی شغلی معلمان زبان انگلیسی ایرانی با سطح خودمختاری (اختیار) آن ها

On the Relationship between Iranian EFL Teachers` Level of Job Satisfaction and Their Autonomy.

لیلا صفاریان طوسی

بررسی تأثیر آموزش راهکارهای امتحان دادن بر توانش نگارشی و خلاقیت زبان آموزان سطح آپراینترمدیت ایرانی

On the Effect of  Training  Test Taking Strategies Over Iranian EFL Upper-intermediate Learners` Writing Ability and Their Sense of Creativity

مهسا قیصران پور

بررسی تأثیر پادکست های تولید شده توسط زبان آموزان سطح متوسط ایرانی بر خودباوری ان ها

On the Effect of Self-Generated Podcasts on Iranian Intermediate EFL Learners` Self-efficacy

سعیده سادات سیدی

تأثیر آموزش محتوی-محور بصورت صریح و ضمنی بر یادآوری لغات محتوایی در دانش آموزان دختر ایرانی دبیرستانی

The Effect of Implicit vs. Explicit Content-Based Instruction over Iranian EFL Female High School Learners` Content Vocabulary Retention.

عماد خسروانی

تأثیر بکارگیری نرم افزار یادگیری زبان توسط معلم بر خودکارآمدی و یادگیری لغت فراگیران ایرانی انگلیسی آموز به عنوان زبان خارجه در دوره راهنمایی

On the Effect of Teacher`s Employment of Language Learning Software on Iranian Pre-Intermediate EFL Learners` Autonomy and Vocabulary Retention

ملیکا هادوی

رابطه بین سرمایه های اجتماعی و سرمایه های فرهنگی و تمایل در ارتباط به زبان انگلیسی: مطالعه تطبیقی حضور و عدم حضور دانش آموزان در کلاس های فوق برنامه زبان انگلیسی

The Relationship between Social/Cultural Capital and Willingness to Communicate: A Comparative Study Based on Students`  Attendance in Extra Curricular Classes.

محبوبه قاسمی

رابطه بین رهبری معلمان زبان انگلیسی ایرانی و توانمندی آن ها و تفکر انتقادی در بین آن ها

On the Relationship Between Iranian EFL Teacher Leadership and Teacher Empowerment and Their Critical Thinking

فریبا زنجانی

تأثیر قرض گیری زبان بر یادآوری بر یادآوری لغات توسط دانش اموزان ایرانی انگلیسی آموز به عنوان زبان خارجه در دوره ی راهنمایی و انگیزش آن ها

On the effect of Teachers` Application of Code Switching on Iranian EFL Learners` Vocabulary Retention and Motivation

میترا جوکار

ارتباط میان توانمندسازی معلمان ایرانی و استفاده آنها از مهارت های نرم در زندگی

On the Relationship between Iranian EFL Teachers` Empowerment and Their Use of Soft Skills

مجید فکور

تأثیر استفاده معلمان زبان خارجی از تغییر زبان بر روی درک مطلب زبان دوم و انگیزش دانش اموزان دبیرستانی

On the Effect of Iranian EFL Teachers' Use of Code Switching on Iranian High School EFL Learners' Reading Comprehension Ability and Motivation

سودابه رضاخواه خادم

تأثیر طرح ریزی استراتژیکی در مقابل فعالیت تکرار بر روی عملکرد نوشتاری یادگیرندگان زبان انگلیسی ایرانی

On the Effect of Strategic Planning vs. Task-Repetition on Iranian EFL Learners' Writing Performance

میترا خواجه گی کاخکی

بررسی تأثیر پیچیدگی فعالیت برروی دقت، روانی و پیچیدگی زبانی در نحوه صحبت کردن یادگیرندگان زبان انگلیسی ایرانی با استفاده از مدل پیچیدگی فعالیت رابینسون

On the Effect of Task Complexity on Iranian EFL Learners' Accuracy, Fluency, and Linguistic Complexity in Their Oral Production: An Application of Robinson's Model of Task Complexity

حمیدرضا زیبایی

بررسی ارتباط بین نوع انگیزش و انجام تکلیف نوشتاری فراگیران سطح متوسط  زبان انگلیسی (به عنوان زبان خارجی) ایرانی از حیث پیچیدگی، صحت و روانی: بررسی موردی در استان خراسان

On the Relationship between Types of Motivation and Writing Task Performance of Iranian Intermediate EFL Learners in Terms of Complexity, Accuracy and Fluency: A Case Study of Khorasan Province

مینا امیرخانی

تأثیر پادکست روی تمایل به برقراری ارتباط و نگرش زبان آموزان ایرانی

On the Effect of Podcasting on Iranian Pre-Intermediate EFL Learners' Willingness to Communicate and Attitudes

نعیمه رسولی زاده

رابطه میان ترس از ارزیابی منفی و برونگرایی مقابل درونگرایی در میان معلمان زبان انگلیسی

On the Relationship between Fear of Negative Evaluation and Extroversion versus Introversion among EFL Teachers: A Case Study of Mashhad

مهسا موسی زاده

بررسی تأثیر داستان گویی دیجیتال بر میزان ابقاء کلمات جدید در ذهن زبان آموزان ایرانی در سطح مقدماتی

On the Effect of Digital Storytelling on Iranian Elementary  EFL  Learners’ Vocabulary Retention

مهدی خلیلی

بررسی تأثیر به کارگیری فعالیت های خلاقانه در توانایی درک مطلب فراگیران زبان انگلیسی ایرانی

On the Effect of Employing Creative Tasks on Iranian EFL Learners' Reading Comprehension Ability

ملیحه نیساری

تاثیر آموزش از طریق کلیپهای خنده دار بر یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی

On the Effect of Employment of Humorous Video Clips on Iranian Intermediate EFL Learners Idiom Achievement

فاطمه حسینی

تاثیر کار گروهی و انفرادی بر روی مهارت های نوشتاری (دقت ،روانی و پیچیدگی) زبان آموزان دختر ایرانی

On The Effect of  Group Versus Individual Writing Work of Iranian Female: English Foreign Language Learners' Writing Accuracy , Complexity And Fluency

زهره حسین پور یونسی

ارتباط بين استفاده از استراتژي خود نظم دهي لغت توسط دانشجويان ايراني زبان خارجي انگليسي سال اول دانشگاه و مشتاق بودن آنها براي برقراري ارتباط :مطالعه موردي در گناباد

On the Relationship between Self – Regularity vocabulary Strategy use by the Iranian EFL Freshman University Student and their Willingness to Communicate: A case of Gonabad

اشرف راد

بررسي تاثير بازيهاي تعاملي بر اضطراب نوشتاري زبان آموزان و نگرش آنها نسبت به اين بازيها

On the Effect of Interactive games on Iranian EFL Learners' Writing Anxiety and their Attitude toward Games

هانیه سلطانی خبوشان

رابطه بين انواع شخصيت يادگيرندگان زبان دوم ايراني و استرس نوشتن :مطالعه موردي در خراسان رضوي

On the Relationship between Iranian EFL Learner's Personality Type and this Writing Anxiety: A Case of Khorasan Razavi

محمد احمدی

بررسی رابطه بین تیپ شخصیت معلمان ایرانی زبان انگلیسی و میزان سطح تمایل دانش آموزان آنها در شرکت درفعالیهای کلاسی و برقراری ارتباط.

On the Relationship between Iranian EFL Teachers' Personality Type and Their Students' Level of Engagement and Willingness to Communicate; A Case of Mashhad

الهه محمدی خسرویه

تاثیر دنیای مجازی بر استفادهاز استراتژی ارتباط و نگرش شرکت کنندگان سطح متوسط به یادگیری زبان انگلیسی

On the Effect of Second Life (an Online Virtual World) on Iranian Intermediate EFL Participants' communication Strategy Use and Their Attitudes toward Learning English

حامد مهدویان نسب

بررسی رابطه بین خودشکوفایی فراگیران سطح میانی زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم با اهمال کاری تحصیلی شان - در شهر مشهد

On the Relationship between Iranian Intermediate EFL Learner's Self-Actualization and their Educational Procrastination: Case of Mashhad City

زهرا شاه محمدی نجف آبادی

رابطه بین رفتار خلاقانه دانشجویان و مهارتهای نرم در بافت زبان انگلیسی در خوزه استان خراسان رضوی

On relationship between Students' creative behavior and their soft skills in EFL Contexts: a case of study in the Khorasan Razavi province

مهسا یزدانی قره آغاج

بررسی تاثیر متون روایی برجسته شده و سطح بسندگی زبان روی درک مطلب دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه اراک

The Effect of Focalized Narrative Texts and Language Proficiency on Reading Comprehension of EFL Learners of Arak University

           

 

پایگاه های فارسی جستجوی مقاله

11 اسفند ماه 95

 

مگیران - Magiran

این پایگاه دسترسی آسان و روز آمد به متن 750000 مقاله از 400 نشریه را فراهم نموده است . حوزه های موضوعی این پایگاه علوم انسانی ، علوم اجتماعی ، کشاورزی ، فنی و مهندسی ، هنر و علوم پایه است . جستجو به 2صورت سریع و پیشرفته در این پایگاه فراهم است . امکان جستجو های مختلف در نشریات مثل الفبایی ، موضوعی ، نشریات دارای اعتبار علمی ، نشریا ت دانشگاه ها و نشریات دارای متن میسر می باشد.

 

ایران نمایه -Irannamaye

حوزه های موضوعی این پایگاه شامل علوم انسانی ، علوم اجتماعی ، کشاورزی ، فنی و مهندسی ، هنر و علوم پایه است جستجو در این پایگاه بصورت ساده ، پیشرفته ، موضوعی اشخاص و نشریات می باشد. همچنین امکان محدود کردن جستجو به مقاله ، نقد ، گفتگو ، گزارش ، شعر ، داستان نیز برای جستجو گر وجود دارد. فقط در محیط دانشگاه و بدون فعالسازی VPN

 

وب لینک نورمگز - NOORMAGS

پایگاه شامل مقالات حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، معارف، علوم اسلامی می باشد. با عضویت در این سایت می توانید به مقالات دسترسی پیدا کنید. چنانچه با عضویت در پایگاه دسترسی به متن کامل ممکن نبود برای رفع مشکل و دسترسی به منابع مورد نیاز حضوری به بخش اطلاع رسانی مراجعه نمایید.

 

وب لینک سیویلیکا - CIVILICA

با توجه به محدودیتهای موجود برای دریافت مقالات از پایگاه سیویلیکا و اهمیت ذخیره سازی و جستجوی این منابع برای استفاده های آتی، درخواستهای سیویلیکا از طریق سامانه پاد دریافت و پاسخ داده می شود. این کار تنها با ورود به سامانه براساس یوزر و نام کاربری پرتال امکان پذیر می باشد. حوزه های موضوعی این پایگاه در چهار طبقه اصلی (علوم فیزیکی و مهندسی) (علوم سلامت )(علوم زیستی ) و (علوم اجتماعی) است . راهنمای تصویری درخواست مقاله سیویلیکا

وب لینک پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی - SID

مهمترین ویژگی و مزیت این پایگاه جامعیت و روزآمدی منابع موجود در آن بوده و بر این اساس خدمات خود را به صورت فراگیر و در بخش های مختلف به شرح ذیل به کاربران ارائه می دهد:

- نمایه سازی مقالات نشریات علمی پژوهشی کشور که از طریق کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و کمیسیون نشریات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صاحب مجوز می شوند.

- نمایه سازی مقالات نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و نشریات علمی دانشگاه پیام نور

- دسترسی به چکیده و متن کامل مقالات به صورت رایگان

- ارائه اطلاعات هر نشریه در صفحه مجزا همراه با دسترسی به شماره های منتشر شده از سال 1379 به بعد

- امکان جستجوی مقالات و نویسندگان بر اساس عنوان مقاله، نشریه و چکیده

- نمایه سازی چکیده مقالات محققان ایرانی در نشریات بین المللی

- معرفی و نمایه نشریات ایرانی نمایه شده در ISI

وب لینک پرتال جامع علوم انسانی - Ensani

پرتال جامع علوم انسانی به منظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه علوم انسانی با اهداف ذیل آغاز به کار نموده است: ایجاد بانک اطلاعات جامع و روزآمد مقالات، با دسترسی آسان، رویه یکسان و رفع محدودیت های شکلی، زمانی و سازمانی موجود. معرفی تخصصی پژوهشگران و اساتید در حوزه های تخصصی علوم انسانی جهت تقویت حقوق معنوی. فراهم نمودن بستری برای جریان سازی و مدیریت محتوای علوم انسانی جهت جلوگیری از تضییع منابع مادی و معنوی جامعه علمی کشور در روندهای تکراری و کلیشه ای کنونی. ایجاد زمینه مساعد برای بومی سازی علوم انسانی در کشور.

 

وب لینک سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

وب لینک مرکزمنطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری

تمام منابع فارسی شامل کتاب ها، نشریات، پایان نامه ها، اطلس ها و نقشه ها، اسناد، طرح های تحقیقاتی، پایگاه های تخصصی، چاپ و نشر کتاب و مجلات، برگزاری کارگاه ها و همایش های علمی در سطح داخل و منطقه ای و .... دسترسی به متن کامل مقالات در داخل بخش اطلاع رسانی امکان پذیر می باشد.

 

وب لینک مقالات کتابخانه مجلس شورای اسلامی

جستجوی کنابشناسی در کلیه منابع موجود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی (آذرسا)، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای ملی و مجلس خبرگان رهبری، منابع دیجیتالی انتشارات کتابخانه، فصلنامه پیام بهارستان، نامه بهارستان، اسناد بهارستان و نشریات دیگر. اطلاعات کتابشناسی کتب چاپ سنگی، سربی و خطی (مشار) بانک اطلاعات موزه مجلس شورای اسلامی

 

وب لینک کتابخانه تبیان

کتابخانه دیجیتالی تبیان منابع رایگان خود را در سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی ارائه می دهد. اتصال به پایگاه کنسرسیوم محتوای ملی، قابلیت تطبیق و تبادل متادیتا با سایر پایگاه ها براساس استانداردها و حرکت بین مدارک مرتبط از طریق مستند مشاهیر و موضوعی از دیگر ویژگی های برجسته کتابخانه دیجیتالی تبیان است. همچنین از مهمترین خدماتی که در کتابخانه دیجیتالی تبیان به کاربران ارائه میشود می توان به « پرسش از کتابدار»، «ارسال منابع توسط کاربران»، «فیش برداری و یادداشت برداری»، «نقدو بررسی منبع توسط کاربر»، « مرور الفبایی منابع»، « اشتراک گذاری منابع با کاربران»، «کتابخانه شخصی با قابلیت های مدیریت و سازماندهی منابع ارسالی و مورد علاقه» نیز اشاره کرد.

 

وب لینک مقالات فارسی مدیر

سایت مدیر در زمینه ارائه خدمات غیرحضوری آموزشی و تحصیلی مرتبط با دانشجویان رشته مدیریت فعالیت می نماید. خدمات سایت مشتمل بر مقالات، جزوات، تستهای تالیفی، خلاصه کتب، نمونه سوالات کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. کلیه محصولات سایت به صورت فایل قابل دانلود است و هیچگونه فروش فیزیکی به صورت حضوری یا ارسال پستی و .... وجود ندارد.

 

وب لینک پایگاه اشتراک دانش - پاد Pad

مجموعه ارزشمند ایجاد شده شامل صدها هزار عنوان كتاب، مجله، و حجم قابل توجهی از گزارش‌ها، استانداردها و مستندات علمی در كلیه زمینه‌های علوم و فناوری می‌باشد که تاکنون حجم قابل توجهی از کتاب‌ها و مجلات و مقاله‌ها در سامانه پاد نمایه شده‌اند و در دسترس کاربران قرار دارد. سامانه پاد که شبکه‌ای اجتماعی با محوریت اشتراک دانش است، برای دانشجویان، استادان، کارکنان و دانش‌آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد با همان نام کاربری و رمز عبور پرتال پویا در دسترس می‌باشد.

وب لینک مدیر - Modir

سایت اینترنتی مدیر با بیش از 9 سال سابقه فعالیت در زمینه مدیریت، دوره جدید فعالیت خود را از اواسط سال 1386 آغاز نموده است. سایت مدیر در زمینه ارائه خدمات غیرحضوری آموزشی و تحصیلی مرتبط با دانشجویان رشته مدیریت فعالیت می نماید. خدمات سایت مشتمل بر مقالات، جزوات، تستهای تالیفی، خلاصه کتب، نمونه سوالات کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. کلیه محصولات سایت به صورت فایل قابل دانلود است و هیچگونه فروش فیزیکی به صورت حضوری یا ارسال پستی و .... وجود ندارد.

وب لینک علم نت - elmnet

علم نت یک جویشگر علمی فارسی است که با رویکردی شبیه به گوگل اسکالر و با تمرکز بر اسناد علمی فارسی طراحی شده است. این جویشگر سایت های نمایه کننده اسناد علمی مانند مگیران، نورمگز، SID.ir، ensani.ir، سیویلیکا، ایرانداک و همچنین سایت های اصلی نشریات علمی پژوهشی را ایندکس کرده و در قالب یک جویشگر تخصصی و یکپارچه در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.

 

 

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –محمد احمدی (1395/11/28)

26 بهمن 1395

عنوان:

On the Relationship between Iranian EFL Teachers' Personality Type and Their Students' Level of Engagement and Willingness to Communicate; A Case of Mashhad

 ارائه دهنده: محمد احمدی

استاد راهنما: دکتر ضرغام قبانچی

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا کارگذاری

زمان: پنجشنبه 1395/11/28 ساعت 14بعداز ظهر

مکان: ساختمان مرکزی – اتاق شورا 

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد – مهسا یزدانی قره آغاج (1395/11/28)

26 بهمن 1395

عنوان:

The Effect of Focalized Narrative Texts and Language Proficiency on Reading Comprehension of EFL Learners of Arak University

ارائه دهنده: مهسا یزدانی قره آغاج

استاد راهنما: دکتر ضرغام قبانچی

استاد مشاور: دکتر حمید اشرف

زمان: پنجشنبه 1395/11/28 ساعت 16 بعداز ظهر

مکان: ساختمان مرکزی اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد – الهه محمدی خسرویه (1395/11/30)

26 بهمن 1395

عنوان:

On the Effect of Second Life (an online virtual world) on Iranian     

Intermediate EFL Learners' Communication Strategy Use and their   Attitudes towards Learning English

ارائه دهنده: الهه محمدی خسرویه

استاد راهنما: دکتر حمید اشرف

استاد مشاور: دکتر خلیل مطلب زاده

زمان: شنبه 1395/11/30 ساعت 8 صبح

مکان: ساختمان مرکزی اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد – زهرا شاه محمدی نجف آبادی (1395/11/30)

26 بهمن 1395

عنوان:

On the Relationship between Iranian Students` Creative Behavior and their Soft Skills in EFL Contexts: a case study in the Khorasan Razavi Province

ارائه دهنده: زهرا شاه محمدی نجف آبادی

استاد راهنما: دکتر بهرام طوسی

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا کارگذاری

زمان: شنبه 1395/11/30 ساعت 9صبح

مکان: ساختمان مرکزی – اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –زهرا کتابدار(1395/11/23)

20 بهمن 1395

عنوان:

On the Effect of Authentic Oral Tasks on Iranian Intermediate EFL Learner's willingness to Communicate(WTC) & social -interaction Anxiety Level

 

ارائه دهنده: زهرا کتابدار

استاد راهنما: دکتر خلیل مطلب زاده

استاد مشاور: دکتر حمید اشرف

زمان: شنبه 1395/11/23 ساعت 8 صبح

مکان: ساختمان مرکزی  - اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –زهره حسين پور يونسي (1395/10/13)

9 دیماه 1395

عنوان:

On the Relationship between Self – Regularity vocabulary Strategy use by the Iranian EFL Freshman University Student and their Willingness to Communicate: A case of Gonabad

ارائه دهنده: زهره حسین پور یونسی

استاد راهنما: دکتر بهرام طوسی

استاد مشاور: دکتر حمید روحبخش فر

زمان: دوشنبه 1395/10/13 ساعت 11 ظهر

مکان: ساختمان مرکزی – اتاق شورا

همایشها و کنفرانس های داخلی

5 دیماه 1395

همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی http://conf.isc.gov.ir/dmias95/fa
بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران http://csicc2017.ir/index.php#home
اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها http://iot2017.ui.ac.ir/en
دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر http://naece-conf.ir/default.aspx
دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات http://cec2017.ir
هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کاربردهای فناوری و اطلاعات http://ustmb.ac.ir/new/view_news.aspx?myID=ODk0

 

سخنرانی های هفته پژوهش و فناوری

20آذر ماه 1395

اطلاعات ثبت نام کارگاه کارآفرینی وکسب و کار ترجمه

14آذر ماه 1395

کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار ترجمه

موسسه آموزش عالی تابران با همکاری انجمن صنفی مترجمان تهران درراستای پاسخگویی به نیاز مترجمان و دانشجویان مترجمی کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار ترجمه را در تاریخ 1395/09/24ساعت 16 برگزار می نمایید.

شرکت کنندگان در این کارگاه با مواردی چون کارافرینی در ترجمه حرفه مترجمی، شیوه های بازاریابی، فرصتهای شغلی رشته ترجمه، فرصتهای شغلی رشته ترجمهدر عرصه بین الملل، مهارتهای شغلی مترجمان، حقوق مترجمان و قراردادهای ترجمه، قوانین مالکیت فکری، و رزومه نویسی آشنا خواهند شد.

متقاضیان می توانند از تاریخ 95/09/15لغایت 95/09/21 جهت ثبت نام درکارگاه اقدام نمایند.

ثبت نام:

1-واریز وجه شرکت در کارگاه به مبلغ 250 هزار ریال به شماره حساب 5782680735 بانک ملت بنام آقای دکتر ضرغام قبانچی

2-ارسال تصویر فیش پرداختی (یا اعلام شماره رسید واریزی) به همراه نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شماره تلفن همراه به آدرس ایمیل: IT@tabaran.ac.ir

3-همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز برگزاری کارگاه و تحویل آن به مسئول برگزاری.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : 35227215 داخلی   مدیر واحد پژوهشی و فناوری 138 و 127 مسئول واحد رایانه 

در پایان به شرکت کنندگان در کارگاه گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد

همایش ملی رویکرد های نوین در مدیریت کارآفرینی

10 آذر ماه 1395

جهت دریافت اطلاعات کامل و ثبت نام در همایش به روی نوشته کلیک نمایید

اطلاع رسانی همایشها و کنفرانس های داخلی آذرماه 95

9 آذر ماه 1395

به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
 http://www.confuakb.ir/fa

 کنفرانس معماری و شهر سازی از نظریه تا عمل

http://archur.iauctb.ac.ir/fa


دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند

http://icum.ir/fa


پنجمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی

http://mobrand.ir/fa/index.php


یازدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2017

http://ecdcconference.org


اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

http://www.hpconf.ir/fa


بیست و نهمین سمینار تخصصی بقیه الله (عج)

http://sbm313.ir/

اطلاع رسانی همایشها و کنفرانس های داخلی

9 آبانماه 95

همایش ملی فضای سبز و مدیریت شهری
ncgu.ir
پنجمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی

mobrand.ir

اولین کنفرانس نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

hpconf.ir

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی

eqbalconf1.ir

همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی

mecm.ir


پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

cafm.ir

دومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی

confhgi1.ir

سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

auum.ir

همایشها و کنفرانس های خارجی-3آبان95

3آبان95


2nd. International manager’s forum http://www.imfconf.com/fa

6th international conference on modern research’s in management ,economics and accounting

http://www.meaconf.com/en

2th international conference on civil engineering , Architecture and URBAN planning ELITES

http:caueconf.com/fa/

------------------------------

یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی، اردیبهشت ۹۶
conf.isc.gov.ir/qaus
همایش ملی بانکداری اسلامی، آذر ۹۵

isba.iau-shirvan.ac.ir

سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، آبان ۹۵

www.2psyconf.com

همایش ملی خانواده و مسایل نوپدید، آذر ۹۵

fep.azaruniv.ac.ir

همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران، بهمن ۹۵

irancomp.ut.ac.ir

دوازدهمین همایش دوسالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فرهنگی و تزیینات وابسته به معماری، آذر ۹۵

www.richt.ir/maremmat

اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران، بهمن ۹۵

1st-auditing.um.ac.ir


فهرست نشريات نامعتبر و جعلی خارجی

15 مهر ماه 95

فهرست نشريات نامعتبر و جعلی خارجی را از اینجا دانلود کنید

اطلاع رسانی همایشها و کنفرانس های داخلی

11 مهرماه 95

سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، آبان 95

www.2psyconf.com

دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم، اسفند ۹۵

qb2f.ui.ac.ir

سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، آبان ۹۵

www.2humconf.com

دوره آموزشی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر

http://enef.co/designbuilder1/274-mashhad.html

نخستین جشنواره تجلیل از مدیران و کارآفرینان برتر ایرانی

http://festival.bz

همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم

http://muslimstudents.ir/research

دومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین

http://bgconf.ir

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران

http://esconf.ir

چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جفرافیا و برنامه ریزی،معماری و شهرسازی ایران

http://niconf.ir

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –مرضیه قاسمی (29/06/1395)

28شهریور1395

عنوان:

On the Relationship among Iranian EFL Learners’ Self-Regulation and their CQ Level and the Use of Technology in the Classroom

ارائه دهنده: مرضیه قاسمی

استاد راهنما:دکتر ضرغام قبانچی

استاد مشاور: دکتر حمید اشرف

زمان: دوشنبه 1395/06/29 ساعت 12 ظهر

مکان: ساختمان مرکزی – اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –اشرف راد

21شهریور1395

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –اشرف راد

On the Effect of Interactive games on Iranian EFL Learners' Writing Anxiety and their Attitude toward Games
ارائه دهنده: اشرف راد
استاد راهنما: دکتر ضرغام قبانچی
استاد مشاور: دکتر حمیدرضا کارگذاری
زمان: یکشنبه 1395/06/28 ساعت 12 ظهر
مکان: ساختمان مرکزی – اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد – فاطمه حسینی

11شهریور 95

On The Effect of Group Versus Individual Writing Work of Iranian Female English Foreign Language Learners’ Writing Accuracy, Complexity and Fluency

ارائه دهنده: فاطمه سادات حسینی

استاد راهنما:دکتر ضرغام قبانچی

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا کارگذاری

زمان: یکشنبه 1395/06/14 ساعت 11 صبح

مکان: ساختمان مرکزی – اتاق شورا

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم