رویدادهای علمی

سخنرانی های 21 آذر ، جناب آقای دکتر یعقوبی - سرکار خانم دکتر زراعت پیشه - جناب آقای دکتر رفسنجانی

20آذر96

جدول سخنرانی های هفته پژوهش

20آذر96

دانلود جدول سخنرانی های هفته پژوهش

جلسات دفاع گروه مدیریت(شهریور 1396)

25 شهریور ماه 1396

جلسات دفاع گروه مدیریت(شهریور 1396)

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

عنوان پایان نامه (فارسی)

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

محل برگزاری

فاطمه هویدا فرد

دکتر وحیده طبسی لطف آبادی

دکتر محمد موسوی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پوشش انتظارات ارباب رجوع بر مهدکودکهای شهر مشهد

یکشنبه

26/06/1396

13:30

اتاق شورا

سیده سحر سادات

دکتر محمدرضا ذبیحی

دکتر آذر کفاش پور

بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی محتوایی با نوع مشارکت کاربران شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه :کاربران اینستاگرام)

یکشنبه

26/06/1396

12:30

اتاق شورا

نرگس ریحانی

دکتر هادی بستام

دکتر محمدرضا ذبیحی

تاثیر مدیریت تجربه مشتری بر رضایت مشتری از طریق احساس و شناخت مشتری (مورد مطالعه : فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد)

یکشنبه

26/06/1396

11:30

اتاق شورا

رویا عبادی

دکتر محمدرضا ذبیحی

دکتر وحیده طبسی لطف آبادی

ارائه الگوی مناسب جهت انتخاب نوع روش حمل و نقل بین المللی

سه شنبه

1396/06/28

12

کلاس 306

مهناز گلچین

دکتر محمدرضا ذبیحی

دکتر کفاش پور

بررسی تاثیر بازاریابی اسلامی و تصویر شرکت بر رضایت و وفاداری مشتری در بانک قرض الحسنه مهر ایران

سه شنبه

1396/06/28

13

کلاس 306

 

جلسات دفاع گروه زبان انگلیسی (شهریور 1396)

25 شهریور ماه 1396

جلسات دفاع گروه زبان انگلیسی (شهریور 1396)

 

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

عنوان پایان نامه (English)

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

محل برگزاری

 

محبوبه پریزاد

دکتر ضرغام قبانچی

دکتر حمید اشرف

Investing Iranian EFL Institute Teachers' Attitudes towards Mediated Learning: Reflection on Situational Constraints, (A Case of Khorasan Provinces, Iran)

یکشنبه

26/06/1396

12

کلاس 107

 

زهرا دهقان

دکتر ضرغام قبانچی

دکتر حمید اشرف

The Relationship between Iranian EFL learners' Willingness to Communicate and Their willingness Towards' Cooperative Learning

دوشنبه

27/06/1396

13

اتاق شورا

 

ملیحه بشیرنژاد

دکتر ضرغام قبانچی

دکتر حمید اشرف

Iranian adult and Young EFL Learners' Perceptions of learning strategies and Effective Teaching English Language.

دوشنبه

27/06/1396

12

اتاق شورا

 

سیده سمانه عیدی

دکتر حمید اشرف

دکتر ضرغام قبانچی

On the Effect of Implementation of Action Research on Speaking Skill of Iranian Intermediate EFL Learners

سه شنبه

1396/06/28

12

اتاق شورا

 

هانیه سلطانی خبوشان

دکتر بهرام طوسی

دکتر حمیدرضا کارگذاری

On the Relationship between Iranian EFL Learner's Personality Type and Their Writing Anxiety: A Case of Khorasan Razavi

سه شنبه

1396/06/28

8

اتاق شورا

 

اکرم تفکری منش

دکتر خلیل مطلب زاده

دکتر حمید اشرف

On the Effect of After-Reading Activities as Metacognitive Strategy on Iranian Intermediate EFL learner's Vocabulary Retention

سه شنبه

1396/06/28

9

اتاق شورا

 

معصومه زرجانی

دکتر بهرام طوسی

دکتر حسنی حسینی

On the Relationship between Iranian EFL Teachers' Conflict Management Strategies and their Job Involvement

سه شنبه

1396/06/28

10

اتاق شورا

 

نوشین رمضانی

دکتر ضرغام قبانچی

دکتر خلیل مطلب زاده

On the Relationship between Iranian EFL Teachers' Creative teaching Factors and their Self-Regulation and Gender

سه شنبه

1396/06/28

14

اتاق شورا

 

هدی آریان منش

دکتر ضرغام قبانچی

دکتر خلیل مطلب زاده

On the Effect of Poster-Making Technique and Visual imagery on Iranian Female Upper-Intermediate EFL Learners' Listening Comprehension Ability

سه شنبه

1396/06/28

13

اتاق شورا

               

 

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –هدی آریان منش

25 شهریور ماه 1396

عنوان:

On the Effect of Poster-Making Technique and Visual imagery on Iranian Female Upper-Intermediate EFL Learners' Listening Comprehension Ability

ارائه دهنده: هدی آریان منش

استاد راهنما: دکتر ضرغام قبانچی

استاد مشاور: دکتر خلیل مطلب زاده

زمان: سه شنبه 1396/06/28 ساعت 13 بعد از ظهر

مکان: ساختمان مرکزی اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –نوشین رمضانی

25 شهریور ماه 1396

عنوان:

On the Relationship between Iranian EFL Teachers’ Awareness of Creative Teaching Factors and their Self-regulation and Gender :A case of Mashhad

ارائه دهنده: نوشین رمضانی

استاد راهنما: دکتر ضرغام قبانچی

استاد مشاور: دکتر خلیل مطلب زاده

زمان: سه شنبه 1396/06/28 ساعت 14بعد از ظهر

مکان: ساختمان مرکزی اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –ملیحه بشیرنژاد

25 شهریور ماه 1396

عنوان:

Iranian adult and Young EFL Learners' Perceptions of learning strategies and Effective Teaching English Language.

ارائه دهنده: ملیحه بشیرنژاد

استاد راهنما: دکتر ضرغام قبانچی

استاد مشاور: دکتر حمید اشرف

زمان: دوشنبه 1396/06/27 ساعت 12 بعد از ظهر

مکان: ساختمان مرکزی اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –زهرا دهقان

25 شهریور ماه 1396

عنوان:

The Relationship between Iranian EFL learners' Willingness to Communicate and Their willingness Towards' Cooperative Learning

ارائه دهنده: زهرا دهقان

استاد راهنما: دکتر ضرغام قبانچی

استاد مشاور: دکتر حمید اشرف

زمان: دوشنبه 1396/06/27 ساعت 13 بعد از ظهر

مکان: ساختمان مرکزی اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –هانیه سلطانی خبوشان

25 شهریور ماه 1396

عنوان:

On the Relationship between Iranian EFL Learner's Personality Type and Their Writing Anxiety: A Case of Khorasan Razavi

ارائه دهنده: هانیه سلطانی خبوشان

استاد راهنما: دکتر بهرام طوسی

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا کارگذاری

زمان: سه شنبه 1396/06/28 ساعت 8 صبح

مکان: ساختمان مرکزی اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –معصومه زرجانی

25 شهریور ماه 1396

عنوان:

On the Relationship between Iranian EFL Teachers' Personality Type and Their Students' Level of Engagement and Willingness to Communicate; A Case of Mashhad

ارائه دهنده: معصومه زرجانی

استاد راهنما: دکتر بهرام طوسی

استاد مشاور: دکتر حسنی حسینی

زمان: سه شنبه 1396/06/28 ساعت 10 صبح

مکان: ساختمان مرکزی اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –سیده سمانه عیدی

25 شهریور ماه 1396

عنوان:

On the Effect of Implementation of Action Research on Speaking Skill of Iranian Intermediate EFL Learners

ارائه دهنده: سیده سمانه عیدی

استاد راهنما: دکتر حمید اشرف

استاد مشاور: دکتر ضرغام قبانچی

زمان: سه شنبه 1396/06/28 ساعت 12 ظهر

مکان: ساختمان مرکزی اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –اکرم تفکری منش

25 شهریور ماه 1396

عنوان:

On the Effect of After-Reading Activities as Metacognitive Strategy on Iranian Intermediate EFL learner's Vocabulary Retention

ارائه دهنده:اکرم تفکری منش

استاد راهنما: دکتر خلیل مطلب زاده

استاد مشاور: دکتر حمید اشرف

زمان: سه شنبه 1396/06/28 ساعت 9 صبح

مکان: ساختمان مرکزی اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –رویا عبادی

25شهریور ماه 1396

عنوان:

ارائه الگوی مناسب جهت انتخاب نوع روش حمل و نقل بین المللی

ارائه دهنده: رویا عبادی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا ذبیحی

استاد مشاور: دکتر وحیده طبسی لطف آبادی

زمان: سه شنبه 1396/06/28 ساعت 12 ظهر

مکان: ساختمان مرکزی اتاق 306

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –مهناز گلچین

8 مرداد 96

بررسی تاثیر بازاریابی اسلامی و تصویر شرکت بر رضایت و وفاداری مشتری

ارائه دهنده: مهناز گلچین

استاد راهنما: دکتر محمدرضا ذبیحی

استاد مشاور: دکتر وحیده طبسی لطف آبادی

زمان: سه شنبه 1396/06/28 ساعت 13 بعد از ظهر

مکان: ساختمان مرکزی اتاق 306

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد – خانم الناز شیرزاد مقدم (1396/04/18)

14 تیر96

عنوان:

On the Relationship between Iranian EFL Learner's Multiple Intelligences and their Self-Actualization: A Case Study of Razavi Khorasan Province

ارائه دهنده: الناز شیرزاد مقدم

استاد راهنما: دکتر ضرغام قبانچی

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا کارگذاری

زمان: یکشنبه 1396/04/18 ساعت 9 صبح

مکان: ساختمان مرکزی اتاق شورا

اطلاع رسانی همایشها و کنفرانس های داخلی و خارجی

30 خرداد 96

International Conference on English Studies & Women Empowerment – 2017

http://eswe2017.wixsite.com/conference

7th International Conference on Languages, Literature and Linguistics (ICLLL 2017)

http://www.iclll.org/cfp.html

LANGUAGE LEARNING AND TEACHING '17 / II. International Conference on Education and Language

http://www.dakamconferences.org/language-learning
https://www.dakamconferences.org/litcri
https://www.dakamconferences.org/languageandetymology

   کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد و توانمندي صنعت جهانگردي در توسعه

http://icmet.ir/fa/

 دومین همایش ملی علوم اسلامی، حقوق و مدیریت

 http://ncpb2.ir/index.php  

پايان نامه هاي دفاع شده

8 خرداد 96

 

لیست دانشجویان ارشد – دفاع پایان نامه
از سال 1393 الی پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1396
ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی تاریخ دفاع
1 اکرم کوه کن 9115401035 1393/11/19
2 سمانه سادات اردلان جوان 9115401001 1393/11/19
3 مرتضی حیدر زاده 9115401015 1393/11/23
4 مجتبی قلاسی مود 9115401031 1393/11/12
5 جمال میری 9115401043 1393/11/14
6 سمیه روحانیون 9115401017 1393/11/14
7 الهام باقری 9115401076 1394/05/27
8 نادیا اختراعی طوسی 9115400017 1394/11/27
9 مریم رجائیان 9115401065 1394/11/27
10 آیدا پهلوانی 9121540107 1394/06/30
11 مهدی حسین زاده 9121540101 1394/04/20
12 مریم قشنگ 9115401054 1394/04/20
13 لیلا صفاریان طوسی 9115401021 1394/09/22
14 مهسا قیصران پور 9121540103 1394/11/24
15 سعیده سادات سیدی 9121540105 1394/08/21
16 عماد خسروانی 9211540123 1394/06/30
17 ملیکا هادوی 9115401049 1394/08/21
18 محبوبه قاسمی 9211540108 1394/08/30
19 فریبا زنجانی 9211540107 1394/06/30
20 میترا جوکار 9115401011 1394/11/27
21 مجید فکور 9211540119 1394/11/25
22 سودابه رضاخواه خادم 9211540113 1394/11/25
23 میترا خواجه گی کاخکی 9221540103 1394/11/20
24 حمیدرضا زیبایی 9211540121 1394/11/26
25 مینا امیرخانی 9121540106 1394/06/31
26 نعیمه رسولی زاده 9121540102 1394/11/29
27 مهسا موسی زاده 9121540104 1394/11/26
28 مهدی خلیلی 9211540118 1394/06/31
29 ملیحه نیساری 9211540131 1394/11/08
30 فاطمه حسینی 9221540104 1395/06/14
31 زهره حسین پور یونسی 9221540102 1395/10/13
32 اشرف راد 9221540110 1395/06/28
33 نسرین وفادوست طرقبهی 9115401047 1394/05/12
34 محمد احمدی 9311540110 1395/11/28
35 الهه محمدی خسرویه 9211540106 1395/11/30
36 زهرا شاه محمدی نجف آبادی 9211540115 1395/11/30
37 مهسا یزدانی قره آغاج 9211540129 1395/11/28
38 زهرا کتابدار 9211540114 1395/11/23
39 مرضیه قاسمی 9221540107 1395/06/29
40 سحر محمدیان 9115401037 1394/11/27

 

پایگاه های فارسی جستجوی مقاله

11 اسفند ماه 95

 

مگیران - Magiran

این پایگاه دسترسی آسان و روز آمد به متن 750000 مقاله از 400 نشریه را فراهم نموده است . حوزه های موضوعی این پایگاه علوم انسانی ، علوم اجتماعی ، کشاورزی ، فنی و مهندسی ، هنر و علوم پایه است . جستجو به 2صورت سریع و پیشرفته در این پایگاه فراهم است . امکان جستجو های مختلف در نشریات مثل الفبایی ، موضوعی ، نشریات دارای اعتبار علمی ، نشریا ت دانشگاه ها و نشریات دارای متن میسر می باشد.

 

ایران نمایه -Irannamaye

حوزه های موضوعی این پایگاه شامل علوم انسانی ، علوم اجتماعی ، کشاورزی ، فنی و مهندسی ، هنر و علوم پایه است جستجو در این پایگاه بصورت ساده ، پیشرفته ، موضوعی اشخاص و نشریات می باشد. همچنین امکان محدود کردن جستجو به مقاله ، نقد ، گفتگو ، گزارش ، شعر ، داستان نیز برای جستجو گر وجود دارد. فقط در محیط دانشگاه و بدون فعالسازی VPN

 

وب لینک نورمگز - NOORMAGS

پایگاه شامل مقالات حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، معارف، علوم اسلامی می باشد. با عضویت در این سایت می توانید به مقالات دسترسی پیدا کنید. چنانچه با عضویت در پایگاه دسترسی به متن کامل ممکن نبود برای رفع مشکل و دسترسی به منابع مورد نیاز حضوری به بخش اطلاع رسانی مراجعه نمایید.

 

وب لینک سیویلیکا - CIVILICA

با توجه به محدودیتهای موجود برای دریافت مقالات از پایگاه سیویلیکا و اهمیت ذخیره سازی و جستجوی این منابع برای استفاده های آتی، درخواستهای سیویلیکا از طریق سامانه پاد دریافت و پاسخ داده می شود. این کار تنها با ورود به سامانه براساس یوزر و نام کاربری پرتال امکان پذیر می باشد. حوزه های موضوعی این پایگاه در چهار طبقه اصلی (علوم فیزیکی و مهندسی) (علوم سلامت )(علوم زیستی ) و (علوم اجتماعی) است . راهنمای تصویری درخواست مقاله سیویلیکا

وب لینک پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی - SID

مهمترین ویژگی و مزیت این پایگاه جامعیت و روزآمدی منابع موجود در آن بوده و بر این اساس خدمات خود را به صورت فراگیر و در بخش های مختلف به شرح ذیل به کاربران ارائه می دهد:

- نمایه سازی مقالات نشریات علمی پژوهشی کشور که از طریق کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و کمیسیون نشریات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صاحب مجوز می شوند.

- نمایه سازی مقالات نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و نشریات علمی دانشگاه پیام نور

- دسترسی به چکیده و متن کامل مقالات به صورت رایگان

- ارائه اطلاعات هر نشریه در صفحه مجزا همراه با دسترسی به شماره های منتشر شده از سال 1379 به بعد

- امکان جستجوی مقالات و نویسندگان بر اساس عنوان مقاله، نشریه و چکیده

- نمایه سازی چکیده مقالات محققان ایرانی در نشریات بین المللی

- معرفی و نمایه نشریات ایرانی نمایه شده در ISI

وب لینک پرتال جامع علوم انسانی - Ensani

پرتال جامع علوم انسانی به منظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه علوم انسانی با اهداف ذیل آغاز به کار نموده است: ایجاد بانک اطلاعات جامع و روزآمد مقالات، با دسترسی آسان، رویه یکسان و رفع محدودیت های شکلی، زمانی و سازمانی موجود. معرفی تخصصی پژوهشگران و اساتید در حوزه های تخصصی علوم انسانی جهت تقویت حقوق معنوی. فراهم نمودن بستری برای جریان سازی و مدیریت محتوای علوم انسانی جهت جلوگیری از تضییع منابع مادی و معنوی جامعه علمی کشور در روندهای تکراری و کلیشه ای کنونی. ایجاد زمینه مساعد برای بومی سازی علوم انسانی در کشور.

 

وب لینک سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

وب لینک مرکزمنطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری

تمام منابع فارسی شامل کتاب ها، نشریات، پایان نامه ها، اطلس ها و نقشه ها، اسناد، طرح های تحقیقاتی، پایگاه های تخصصی، چاپ و نشر کتاب و مجلات، برگزاری کارگاه ها و همایش های علمی در سطح داخل و منطقه ای و .... دسترسی به متن کامل مقالات در داخل بخش اطلاع رسانی امکان پذیر می باشد.

 

وب لینک مقالات کتابخانه مجلس شورای اسلامی

جستجوی کنابشناسی در کلیه منابع موجود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی (آذرسا)، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای ملی و مجلس خبرگان رهبری، منابع دیجیتالی انتشارات کتابخانه، فصلنامه پیام بهارستان، نامه بهارستان، اسناد بهارستان و نشریات دیگر. اطلاعات کتابشناسی کتب چاپ سنگی، سربی و خطی (مشار) بانک اطلاعات موزه مجلس شورای اسلامی

 

وب لینک کتابخانه تبیان

کتابخانه دیجیتالی تبیان منابع رایگان خود را در سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی ارائه می دهد. اتصال به پایگاه کنسرسیوم محتوای ملی، قابلیت تطبیق و تبادل متادیتا با سایر پایگاه ها براساس استانداردها و حرکت بین مدارک مرتبط از طریق مستند مشاهیر و موضوعی از دیگر ویژگی های برجسته کتابخانه دیجیتالی تبیان است. همچنین از مهمترین خدماتی که در کتابخانه دیجیتالی تبیان به کاربران ارائه میشود می توان به « پرسش از کتابدار»، «ارسال منابع توسط کاربران»، «فیش برداری و یادداشت برداری»، «نقدو بررسی منبع توسط کاربر»، « مرور الفبایی منابع»، « اشتراک گذاری منابع با کاربران»، «کتابخانه شخصی با قابلیت های مدیریت و سازماندهی منابع ارسالی و مورد علاقه» نیز اشاره کرد.

 

وب لینک مقالات فارسی مدیر

سایت مدیر در زمینه ارائه خدمات غیرحضوری آموزشی و تحصیلی مرتبط با دانشجویان رشته مدیریت فعالیت می نماید. خدمات سایت مشتمل بر مقالات، جزوات، تستهای تالیفی، خلاصه کتب، نمونه سوالات کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. کلیه محصولات سایت به صورت فایل قابل دانلود است و هیچگونه فروش فیزیکی به صورت حضوری یا ارسال پستی و .... وجود ندارد.

 

وب لینک پایگاه اشتراک دانش - پاد Pad

مجموعه ارزشمند ایجاد شده شامل صدها هزار عنوان كتاب، مجله، و حجم قابل توجهی از گزارش‌ها، استانداردها و مستندات علمی در كلیه زمینه‌های علوم و فناوری می‌باشد که تاکنون حجم قابل توجهی از کتاب‌ها و مجلات و مقاله‌ها در سامانه پاد نمایه شده‌اند و در دسترس کاربران قرار دارد. سامانه پاد که شبکه‌ای اجتماعی با محوریت اشتراک دانش است، برای دانشجویان، استادان، کارکنان و دانش‌آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد با همان نام کاربری و رمز عبور پرتال پویا در دسترس می‌باشد.

وب لینک مدیر - Modir

سایت اینترنتی مدیر با بیش از 9 سال سابقه فعالیت در زمینه مدیریت، دوره جدید فعالیت خود را از اواسط سال 1386 آغاز نموده است. سایت مدیر در زمینه ارائه خدمات غیرحضوری آموزشی و تحصیلی مرتبط با دانشجویان رشته مدیریت فعالیت می نماید. خدمات سایت مشتمل بر مقالات، جزوات، تستهای تالیفی، خلاصه کتب، نمونه سوالات کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. کلیه محصولات سایت به صورت فایل قابل دانلود است و هیچگونه فروش فیزیکی به صورت حضوری یا ارسال پستی و .... وجود ندارد.

وب لینک علم نت - elmnet

علم نت یک جویشگر علمی فارسی است که با رویکردی شبیه به گوگل اسکالر و با تمرکز بر اسناد علمی فارسی طراحی شده است. این جویشگر سایت های نمایه کننده اسناد علمی مانند مگیران، نورمگز، SID.ir، ensani.ir، سیویلیکا، ایرانداک و همچنین سایت های اصلی نشریات علمی پژوهشی را ایندکس کرده و در قالب یک جویشگر تخصصی و یکپارچه در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.

 

 

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –محمد احمدی (1395/11/28)

26 بهمن 1395

عنوان:

On the Relationship between Iranian EFL Teachers' Personality Type and Their Students' Level of Engagement and Willingness to Communicate; A Case of Mashhad

 ارائه دهنده: محمد احمدی

استاد راهنما: دکتر ضرغام قبانچی

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا کارگذاری

زمان: پنجشنبه 1395/11/28 ساعت 14بعداز ظهر

مکان: ساختمان مرکزی – اتاق شورا 

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد – مهسا یزدانی قره آغاج (1395/11/28)

26 بهمن 1395

عنوان:

The Effect of Focalized Narrative Texts and Language Proficiency on Reading Comprehension of EFL Learners of Arak University

ارائه دهنده: مهسا یزدانی قره آغاج

استاد راهنما: دکتر ضرغام قبانچی

استاد مشاور: دکتر حمید اشرف

زمان: پنجشنبه 1395/11/28 ساعت 16 بعداز ظهر

مکان: ساختمان مرکزی اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد – الهه محمدی خسرویه (1395/11/30)

26 بهمن 1395

عنوان:

On the Effect of Second Life (an online virtual world) on Iranian     

Intermediate EFL Learners' Communication Strategy Use and their   Attitudes towards Learning English

ارائه دهنده: الهه محمدی خسرویه

استاد راهنما: دکتر حمید اشرف

استاد مشاور: دکتر خلیل مطلب زاده

زمان: شنبه 1395/11/30 ساعت 8 صبح

مکان: ساختمان مرکزی اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد – زهرا شاه محمدی نجف آبادی (1395/11/30)

26 بهمن 1395

عنوان:

On the Relationship between Iranian Students` Creative Behavior and their Soft Skills in EFL Contexts: a case study in the Khorasan Razavi Province

ارائه دهنده: زهرا شاه محمدی نجف آبادی

استاد راهنما: دکتر بهرام طوسی

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا کارگذاری

زمان: شنبه 1395/11/30 ساعت 9صبح

مکان: ساختمان مرکزی – اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –زهرا کتابدار(1395/11/23)

20 بهمن 1395

عنوان:

On the Effect of Authentic Oral Tasks on Iranian Intermediate EFL Learner's willingness to Communicate(WTC) & social -interaction Anxiety Level

 

ارائه دهنده: زهرا کتابدار

استاد راهنما: دکتر خلیل مطلب زاده

استاد مشاور: دکتر حمید اشرف

زمان: شنبه 1395/11/23 ساعت 8 صبح

مکان: ساختمان مرکزی  - اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –زهره حسين پور يونسي (1395/10/13)

9 دیماه 1395

عنوان:

On the Relationship between Self – Regularity vocabulary Strategy use by the Iranian EFL Freshman University Student and their Willingness to Communicate: A case of Gonabad

ارائه دهنده: زهره حسین پور یونسی

استاد راهنما: دکتر بهرام طوسی

استاد مشاور: دکتر حمید روحبخش فر

زمان: دوشنبه 1395/10/13 ساعت 11 ظهر

مکان: ساختمان مرکزی – اتاق شورا

همایشها و کنفرانس های داخلی

5 دیماه 1395

همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی http://conf.isc.gov.ir/dmias95/fa
بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران http://csicc2017.ir/index.php#home
اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها http://iot2017.ui.ac.ir/en
دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر http://naece-conf.ir/default.aspx
دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات http://cec2017.ir
هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کاربردهای فناوری و اطلاعات http://ustmb.ac.ir/new/view_news.aspx?myID=ODk0

 

سخنرانی های هفته پژوهش و فناوری

20آذر ماه 1395

اطلاعات ثبت نام کارگاه کارآفرینی وکسب و کار ترجمه

14آذر ماه 1395

کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار ترجمه

موسسه آموزش عالی تابران با همکاری انجمن صنفی مترجمان تهران درراستای پاسخگویی به نیاز مترجمان و دانشجویان مترجمی کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار ترجمه را در تاریخ 1395/09/24ساعت 16 برگزار می نمایید.

شرکت کنندگان در این کارگاه با مواردی چون کارافرینی در ترجمه حرفه مترجمی، شیوه های بازاریابی، فرصتهای شغلی رشته ترجمه، فرصتهای شغلی رشته ترجمهدر عرصه بین الملل، مهارتهای شغلی مترجمان، حقوق مترجمان و قراردادهای ترجمه، قوانین مالکیت فکری، و رزومه نویسی آشنا خواهند شد.

متقاضیان می توانند از تاریخ 95/09/15لغایت 95/09/21 جهت ثبت نام درکارگاه اقدام نمایند.

ثبت نام:

1-واریز وجه شرکت در کارگاه به مبلغ 250 هزار ریال به شماره حساب 5782680735 بانک ملت بنام آقای دکتر ضرغام قبانچی

2-ارسال تصویر فیش پرداختی (یا اعلام شماره رسید واریزی) به همراه نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شماره تلفن همراه به آدرس ایمیل: IT@tabaran.ac.ir

3-همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز برگزاری کارگاه و تحویل آن به مسئول برگزاری.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : 35227215 داخلی   مدیر واحد پژوهشی و فناوری 138 و 127 مسئول واحد رایانه 

در پایان به شرکت کنندگان در کارگاه گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد

همایش ملی رویکرد های نوین در مدیریت کارآفرینی

10 آذر ماه 1395

جهت دریافت اطلاعات کامل و ثبت نام در همایش به روی نوشته کلیک نمایید

اطلاع رسانی همایشها و کنفرانس های داخلی آذرماه 95

9 آذر ماه 1395

به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
 http://www.confuakb.ir/fa

 کنفرانس معماری و شهر سازی از نظریه تا عمل

http://archur.iauctb.ac.ir/fa


دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند

http://icum.ir/fa


پنجمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی

http://mobrand.ir/fa/index.php


یازدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2017

http://ecdcconference.org


اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

http://www.hpconf.ir/fa


بیست و نهمین سمینار تخصصی بقیه الله (عج)

http://sbm313.ir/

اطلاع رسانی همایشها و کنفرانس های داخلی

9 آبانماه 95

همایش ملی فضای سبز و مدیریت شهری
ncgu.ir
پنجمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی

mobrand.ir

اولین کنفرانس نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

hpconf.ir

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی

eqbalconf1.ir

همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی

mecm.ir


پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

cafm.ir

دومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی

confhgi1.ir

سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

auum.ir

همایشها و کنفرانس های خارجی-3آبان95

3آبان95


2nd. International manager’s forum http://www.imfconf.com/fa

6th international conference on modern research’s in management ,economics and accounting

http://www.meaconf.com/en

2th international conference on civil engineering , Architecture and URBAN planning ELITES

http:caueconf.com/fa/

------------------------------

یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی، اردیبهشت ۹۶
conf.isc.gov.ir/qaus
همایش ملی بانکداری اسلامی، آذر ۹۵

isba.iau-shirvan.ac.ir

سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، آبان ۹۵

www.2psyconf.com

همایش ملی خانواده و مسایل نوپدید، آذر ۹۵

fep.azaruniv.ac.ir

همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران، بهمن ۹۵

irancomp.ut.ac.ir

دوازدهمین همایش دوسالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فرهنگی و تزیینات وابسته به معماری، آذر ۹۵

www.richt.ir/maremmat

اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران، بهمن ۹۵

1st-auditing.um.ac.ir


فهرست نشريات نامعتبر و جعلی خارجی

15 مهر ماه 95

فهرست نشريات نامعتبر و جعلی خارجی را از اینجا دانلود کنید

اطلاع رسانی همایشها و کنفرانس های داخلی

11 مهرماه 95

سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، آبان 95

www.2psyconf.com

دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم، اسفند ۹۵

qb2f.ui.ac.ir

سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، آبان ۹۵

www.2humconf.com

دوره آموزشی مدلسازی انرژی ساختمان ها با نرم افزار دیزاین بیلدر

http://enef.co/designbuilder1/274-mashhad.html

نخستین جشنواره تجلیل از مدیران و کارآفرینان برتر ایرانی

http://festival.bz

همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم

http://muslimstudents.ir/research

دومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین

http://bgconf.ir

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران

http://esconf.ir

چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جفرافیا و برنامه ریزی،معماری و شهرسازی ایران

http://niconf.ir

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –مرضیه قاسمی (29/06/1395)

28شهریور1395

عنوان:

On the Relationship among Iranian EFL Learners’ Self-Regulation and their CQ Level and the Use of Technology in the Classroom

ارائه دهنده: مرضیه قاسمی

استاد راهنما:دکتر ضرغام قبانچی

استاد مشاور: دکتر حمید اشرف

زمان: دوشنبه 1395/06/29 ساعت 12 ظهر

مکان: ساختمان مرکزی – اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –اشرف راد

21شهریور1395

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –اشرف راد

On the Effect of Interactive games on Iranian EFL Learners' Writing Anxiety and their Attitude toward Games
ارائه دهنده: اشرف راد
استاد راهنما: دکتر ضرغام قبانچی
استاد مشاور: دکتر حمیدرضا کارگذاری
زمان: یکشنبه 1395/06/28 ساعت 12 ظهر
مکان: ساختمان مرکزی – اتاق شورا

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد – فاطمه حسینی

11شهریور 95

On The Effect of Group Versus Individual Writing Work of Iranian Female English Foreign Language Learners’ Writing Accuracy, Complexity and Fluency

ارائه دهنده: فاطمه سادات حسینی

استاد راهنما:دکتر ضرغام قبانچی

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا کارگذاری

زمان: یکشنبه 1395/06/14 ساعت 11 صبح

مکان: ساختمان مرکزی – اتاق شورا

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم