اطلاع رسانی کلاس ها

امتحان میان ترم دروس زبان فنی و زبان تخصصی خانم مینایی روز یکشنبه 5 آذر ماه به شرح زیر برگزار خواهد

2آذر ماه

امتحان میان ترم دروس زبان فنی و زبان تخصصی خانم مینایی روز یکشنبه 5 آذر ماه به شرح زیر برگزار خواهد شد. زبان تخصصی ساعت 8 گروه مدیریت بازرگانی . زبان فنی ساعت 10 گروه مدیریت خانواده . زبان تخصصی ساعت 12 گروه مدیریت بانکداری.

روز پنجشنبه 2 آذر ماه کلاس زبان پیش از دروس مجازی خانم کوهکن برگزار نخواهد شد.

1آذر ماه

روز پنجشنبه 2 آذر ماه کلاس زبان پیش از دروس مجازی خانم کوهکن برگزار نخواهد شد.

 

به اطلاع دانشجویان درس ریاضی عمومی 1 استاد مهذب عصمتی می رساند تمامی کلاس های روز پنج شنبه 2 آذر ماه

1آذر ماه

به اطلاع دانشجویان درس ریاضی عمومی 1 استاد مهذب عصمتی می رساند تمامی کلاس های روز پنج شنبه 2 آذر ماه برگزار خواهد شد

روز چهارشنبه 1 آذر ماه هیچ یک از کلاس های آقای معدنی برگزار نخواهد شد.

1آذر ماه

روز چهارشنبه 1 آذر ماه هیچ یک از کلاس های آقای معدنی برگزار نخواهد شد.

 

امروز دوشنبه29 آبان ماه هیچ یک از کلاس های آقای بهبودی (تحقیقات بازاریابی)برگزار نخواهد شد.

29 آبان1396

امروز دوشنبه29 آبان ماه هیچ یک از کلاس های آقای بهبودی (تحقیقات بازاریابی)برگزار نخواهد شد.

 

امروز دوشنبه29 آبان ماه هیچ یک از کلاس های خانم رحمانی مقدم (گفت و شنود)برگزار نخواهد شد.

29 آبان1396

امروز دوشنبه29 آبان ماه هیچ یک از کلاس های خانم رحمانی مقدم (گفت و شنود)برگزار نخواهد شد.

 

روز چهارشنبه1 آذر ماه هیچ یک از کلاس های خانم اسکویی(کارگاه صفحه آرایی) برگزار نخواهد شد.

29 آبان1396

روز چهارشنبه1 آذر ماه هیچ یک از کلاس های خانم اسکویی(کارگاه صفحه آرایی) برگزار نخواهد شد.

 

روز دوشنبه29 آبان ماه هیچ یک از کلاس های خانم امیدی برگزار نخواهد شد.

29 آبان1396

.روز دوشنبه29 آبان ماه هیچ یک از کلاس های خانم امیدی برگزار نخواهد شد.

روز دوشنبه 29 آبان ماه ساعت 8 کلاس خانم دکتر حسنی حسینی برگزار نخواهد شد.

29 آبان1396

روز دوشنبه 29 آبان ماه ساعت 8 کلاس خانم دکتر حسنی حسینی برگزار نخواهد شد.

امروز شنبه 27 آبان ماه هیچ یک از کلاس های خانم کوهکن برگزار نخواهد شد.

27 آبان1396

امروز شنبه 27 آبان ماه هیچ یک از کلاس های خانم کوهکن برگزار نخواهد شد.

 

امروز شنبه 27 آبان ماه هیچ یک از کلاس های آقای عباسپور (مبانی کاربرد کامپیوتر) برگزار نخواهد شد.

27 آبان1396

امروز شنبه 27 آبان ماه هیچ یک از کلاس های آقای  عباسپور (مبانی کاربرد کامپیوتر) برگزار نخواهد شد.

 

امروز شنبه 27 آبان ماه کلاس دستور و نگارش خانم کوهکن فقط ساعت 14 برگزار نخواهد شد.تمامی کلاس های ساع

27 آبان1396

امروز شنبه 27 آبان ماه کلاس دستور و نگارش خانم کوهکن فقط ساعت 14 برگزار نخواهد شد.تمامی کلاس های ساعات دیگر برگزار می گردد.

امروز شنبه 27 آبان ماه کلاس مبانی کاربرد کامپیوتر آقای عباسپور فقط ساعت 12 الی16 برگزار نخواهد شد ول

27 آبان1396

امروز شنبه 27 آبان ماه کلاس مبانی کاربرد کامپیوتر آقای عباسپور فقط ساعت 12 الی16 برگزار نخواهد شد ولی کلاس های ساعت 16 الی 20 بر گزار می گردد.

 

امروز شنبه 27 آبان ماه هیچ یک از کلاس های آقای فیض آبادی برگزار نخواهد شد.

27آبان1396

امروز شنبه 27 آبان ماه هیچ یک از کلاس های آقای فیض آبادی برگزار نخواهد شد.

 

امروز شنبه 27 آبان ماه هیچ یک از کلاس های خانم رحمانی مقدم برگزار نخواهد شد.

27 آبان1396

امروز شنبه 27 آبان ماه هیچ یک از کلاس های خانم رحمانی مقدم برگزار نخواهد شد.
 

امروز شنبه 27 آبان ماه هیچ یک از کلاس های آقای محمد سلطانی(اقتصاد خرد)برگزار نخواهد شد.

27 آبان1396

امروز شنبه 27 آبان ماه هیچ یک از کلاس های آقای محمد سلطانی(اقتصاد خرد)برگزار نخواهد شد.

 

امروز شنبه 27 آبان ماه هیچ یک از کلاس های خانم فنودی برگزار نخواهد شد.

27 آبان1396

امروز شنبه 27 آبان ماه هیچ یک از کلاس های خانم فنودی برگزار نخواهد شد.

 

امروز شنبه 27 آبان ماه هیچ یک از کلاس های آقای اخوان طبسی برگزار نخواهد شد.

27آبان1396

امروز شنبه 27 آبان ماه هیچ یک از کلاس های آقای اخوان طبسی برگزار نخواهد شد.

 

امروز شنبه 27 آبان ماه هیچ یک از کلاس های خانم دکتر زمانی برگزار نخواهد شد.

27 آبان1396

امروز شنبه 27 آبان ماه هیچ یک از کلاس های خانم دکتر زمانی برگزار نخواهد شد.

روز پنجشنبه 25 آبان ماه و شنبه 27 آبان ماه هیچ یک از کلاس های خانم گازرانی برگزار نخواهد شد.

25آبان1396

روز پنجشنبه 25 آبان ماه و شنبه 27 آبان ماه هیچ یک از کلاس های خانم گازرانی برگزار نخواهد شد.

 

روز سه شنبه 23 آبان ماه، کلاس حسابداري صنعتی آقای دکتر شمس کلوخی ساعت 13:30 برگزارنخواهد شد.

22 آبان1396

روز سه شنبه 23 آبان ماه، کلاس حسابداري صنعتی آقای دکتر شمس کلوخی ساعت 13:30 برگزارنخواهد شد.

 

امروز دوشنبه 22 آبان ماه، کلاس حسابداري شركتهاي 2 آقای نظامی ساعت 18 برگزارنخواهد شد.

22 آبان1396

امروز دوشنبه 22 آبان ماه، کلاس حسابداري شركتهاي 2  آقای نظامی ساعت 18 برگزارنخواهد شد.

 

روز دوشنبه22 آبان ماه تمامی کلاسهای آقای سعدی برگزار نخواهد شد.

22 آبان1396

روز دوشنبه22 آبان ماه تمامی کلاسهای آقای سعدی برگزار نخواهد شد.

 

جبرانی درس اصول حسابداری 1 (کد روز دوشنبه ساعت 13:30) آقای دکتر شمس کلوخی روز دوشنبه 22 آبان ماه ساع

20 آبان1396

جبرانی درس اصول حسابداری 1 (کد روز دوشنبه ساعت 13:30) آقای دکتر شمس کلوخی روز دوشنبه 22 آبان ماه ساعت 12 برگزار خواهد شد .

روز چهارشنبه 17 آبان ماه،کلاس اصول مدیریت مالی 1 آقای دکتر عمرانی ساعت 16 الی 20برگزارنخواهد شد.

17 آبان1396

روز چهارشنبه 17 آبان ماه،کلاس اصول مدیریت مالی 1 آقای دکتر عمرانی ساعت 16 الی 20برگزارنخواهد شد.
 

روز دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه 15 ،16 و 17 آبان ماه تمامی کلاس های خانم دکتر حسینی برگزار نخواهد شد

14 آبان1396

روز دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه 15 ،16 و 17 آبان ماه تمامی کلاس های خانم دکتر حسینی برگزار نخواهد شد.

کلاس جبرانی درس صنعتی 1 آقای فیض آبادی روز دوشنبه 15 آبان ماه ساعت 18 برگزار خواهد شد.

14 آبان1396

 کلاس جبرانی درس صنعتی 1 آقای فیض آبادی روز دوشنبه 15 آبان ماه ساعت 18 برگزار خواهد شد.

اطلاعیه امور کلاس ها: به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد درس تحلیل آماری خانم دکتر متقی می رساند

14 آبان1396

اطلاعیه امور کلاس ها:
به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد درس تحلیل آماری خانم دکتر متقی می رساند به دلیل تعطیلی روز پنج شنبه مورخ 18 آبان ماه (اربعین حسینی) لطفا در یکی از کد های روز یکشنبه 14 آبان ساعت 16 یا روز سه شنبه  16 آبان ساعت 14 و 16 حضور یابند.

 

روز شنبه و دوشنبه 13 و 15 آبان ماه تمامی کلاس های آقای احمدی طباطبایی برگزار نخواهد شد

12 آبان1396

روز شنبه و دوشنبه 13 و 15 آبان ماه تمامی کلاس های  آقای احمدی طباطبایی برگزار نخواهد شد

کلاس تنظیم شرایط محیطی خانم خسروجردی امروز پنج شنبه 11 آبان ماه ساعت 16 الی 18 (برگزار می گردد) و ح

11 آبان1396

کلاس تنظیم شرایط محیطی خانم خسروجردی امروز  پنج شنبه 11 آبان ماه ساعت 16 الی 18 (برگزار می گردد) و حضور تمامی دانشجویان الزامی می باشد.

 

روز یکشنبه 14 و21 آبان ماه کلاس حقوق اساسی آقای حسین سلطانی ساعت 18برگزار نخواهد شد.

11 آبان1396

روز یکشنبه 14 و21 آبان ماه کلاس حقوق اساسی آقای حسین سلطانی ساعت 18برگزار نخواهد شد.

امروز چهارشنبه 10آبان ماه کلاس حسابداری دولتی آقای بهروز بخشعلی ساعت 18برگزار نخواهد شد

10 آبان1396

امروز چهارشنبه 10آبان ماه کلاس حسابداری دولتی آقای بهروز بخشعلی ساعت 18برگزار نخواهد شد

کلاس رفع اشکال ریاضی پیش (دروس مجازی) آقای محمد امین قپانچی روز شنبه 13 آبان ماه ساعت 8 برگزار خواه

10 آبان1396

کلاس رفع اشکال ریاضی پیش (دروس مجازی) آقای محمد امین قپانچی روز شنبه 13 آبان ماه  ساعت 8 برگزار خواهد شد.

روز سه شنبه و چهارشنبه 16 و 17آبان ماه تمامی کلاس های آقای دکتر رحیم زاده برگزار نخواهد شد.

10 آبان1396

روز سه شنبه و چهارشنبه 16 و 17آبان ماه تمامی کلاس های آقای دکتر رحیم زاده برگزار نخواهد شد.

روز دوشنبه 8 آبان ماه تمامی کلاس های آقای دکتر مقدسی در مقطع کارشناسی ارشد در مرکز تحصیلات تکمیلی (س

8آبان1396

روز دوشنبه 8 آبان ماه تمامی کلاس های آقای دکتر مقدسی در مقطع کارشناسی ارشد در مرکز تحصیلات تکمیلی (ساختمان وکیل آباد) برگزار نخواهد شد.

 

روز چهارشنبه 10آبان ماه کلاس ادبیات عرب ۲ آقای سرشته ساعت 16برگزار نخواهد شد.

8آبان1396

روز چهارشنبه 10آبان ماه کلاس ادبیات عرب ۲ آقای سرشته  ساعت 16برگزار نخواهد شد.

 

روز دوشنبه 8 آبان ماه کلاس تنظیم شرایط محیطی ساعت 12 و عناصر جزئیات ساعت 16 خانم پویه پیروی نسب برگ

8آبان1396

روز دوشنبه 8 آبان ماه کلاس تنظیم شرایط  محیطی ساعت 12 و عناصر جزئیات ساعت 16 خانم پویه پیروی نسب برگزار نخواهد شد.

 

روز دوشنبه 8 آبان ماه تمامی کلاس های خانم مینا رشدی برگزار نخواهد شد.

8آبان1396

روز دوشنبه 8 آبان ماه تمامی کلاس های خانم مینا رشدی برگزار نخواهد شد.

 

کلاس جامعه شناسی خانم دکتر زراعت پیشه (مقطع کارشناسی ارشد) از روز یکشنبه ساعت 12 الی 14 به روز های ج

7آبان1396

کلاس جامعه شناسی خانم دکتر زراعت پیشه (مقطع کارشناسی ارشد) از روز یکشنبه ساعت 12 الی 14 به روز های جمعه (هفته های زوج)ساعت 9 الی 12 انتقال یافت

روز دوشنبه 8 آبان ماه تمامی کلاسهای خانم سالاران برگزار نخواهد شد.

7آبان1396

روز دوشنبه 8 آبان ماه تمامی کلاسهای خانم سالاران برگزار نخواهد شد

روز دوشنبه 8 آبان ماه کلاس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس خانم حسین پور ساعت 14برگزار نخواهد شد.

7آبان1396

روز دوشنبه 8 آبان ماه کلاس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس خانم حسین پور ساعت 14برگزار نخواهد شد.

 

امروز چهارشنبه 3 آبان ماه کلاس حقوق خانواده آقای محمدتبار ساعت 12برگزار نخواهد شد.

3 آبان1396

امروز چهارشنبه 3 آبان ماه کلاس حقوق خانواده آقای محمدتبار ساعت 12برگزار نخواهد شد.

امروز چهارشنبه 3 آبان ماه کلاس فارسی عمومی خانم سهرابی مهر ساعت 12برگزار نخواهد شد.

3 آبان1396

 

امروز چهارشنبه 3 آبان ماه کلاس فارسی عمومی خانم سهرابی مهر ساعت 12برگزار نخواهد شد.

روز پنج شنبه 4 آبان ماه درس میانه 1 آقای خیر خواه ساعت 12_8 برگزار خواهد شد.

3 آبان1396

روز پنج شنبه 4 آبان ماه درس میانه 1 آقای خیر خواه ساعت 12_8 برگزار خواهد شد.

 

جبرانی درس طرح 2 خانم مهندس گشایشی روز پنج شنبه 4 آبان ماه ساعت 11-8 و روزشنبه 6 آبان ماه ساعت 14-

3 آبان1396

جبرانی درس طرح 2  خانم مهندس گشایشی روز پنج شنبه 4 آبان ماه ساعت 11-8 و  روزشنبه 6 آبان ماه ساعت 14-11 برگزار خواهد شد.

 

روز سه شنبه 9 آبان ماه درس کارگاه هنر دستي 4 و3(چاپ سيلک) خانم ارباب ساعت18-16 برگزار خواهد شد.

3 آبان1396

روز سه شنبه 9 آبان ماه درس کارگاه هنر دستي 4 و3(چاپ سيلک) خانم ارباب ساعت18-16 برگزار خواهد شد.

 

روز سه شنبه 9 آبان ماه درس حسابداری شرکت های 1 آقای اسحاقی از ساعت 20-16 برگزار خواهد شد.

3 آبان1396


روز سه شنبه 9 آبان ماه درس حسابداری شرکت های 1 آقای اسحاقی از ساعت 20-16 برگزار خواهد شد.

 

روزچهارشنبه 3 آبان ماه درس اصول حسابداری 1 آقای خیرخواه از ساعت8-12 به ساعت 16-20تغییر یافت .(شایان

3 آبان1396

روزچهارشنبه 3 آبان ماه درس اصول حسابداری 1 آقای خیرخواه از ساعت8-12 به ساعت 16-20تغییر یافت .(شایان ذکر است که این تغییرساعت، صرفا جهت همین هفته می باشد)

 

جبرانی درس حسابداری صنعتی 1آقای شمس کلوخی روز سه شنبه9 آبان ماه ساعت 12-14برگزار خواهدشد.

3 آبان1396

امروز سه شنبه 2 آبان ماه تمامی کلاسهای آقای یوسفی ایوری برگزار نخواهد شد.

2 آبان1396

امروز سه شنبه 2 آبان ماه تمامی کلاسهای آقای دکتر روحبخش فر برگزار نخواهد شد.

2 آبان1396

30 مهر ماه 1396

امروز دوشنبه 24مهر ماه، تمامی کلاس های آقای ریحانی یساولی برگزارنخواهد شد.

24 مهرماه 1396

روزپنج شنبه27مهر ماه، کلاس ادب فارسی آقای دکتر بهرام طوسی در مقطع ارشد ساعت 12 برگزارنخواهد شد.

24 مهرماه 1396

روزدوشنبه و سه شنبه 24و25مهر ماه، کلیه کلاس های آقای شمس کلوخی برگزارنخواهد شد.

24 مهرماه 1396

امروزدوشنبه24مهر ماه، کلیه کلاس های آقای اخوان طبسی برگزارنخواهد شد.

24 مهرماه 1396

امروزیکشنبه 23مهر ماه، کلیه کلاس های خانم خانم مهندس مقری برگزارنخواهد شد.

23 مهرماه 1396

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم گروه آموزشی حسابداری می رساند، جهت اطلاع از تغییرات احتمالی برنامه کلا

18 مهر ماه 1396

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم گروه آموزشی حسابداری می رساند، جهت اطلاع از تغییرات احتمالی برنامه کلاسی، به پرتال دانشجویی خود مراجعه نمایند.

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس: روزیکشنبه 16مهر ماه،ساعت 14درس معماری اسلامی 2 خانم مهندس شهابی برگزارنخواه

18 مهر ماه 1396

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس:
روزیکشنبه 16مهر ماه،ساعت 14درس معماری اسلامی 2 خانم مهندس شهابی برگزارنخواهد شد.

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس: روز دوشنبه 17مهر ماه،ساعت 12،درس زبان عمومی خانم جاودان مهر برگزارنخواهد شد

18 مهر ماه 1396

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس:
روز دوشنبه 17مهر ماه،ساعت 12،درس زبان عمومی خانم جاودان مهر برگزارنخواهد شد.

روزیکشنبه 16مهر ماه،ساعت 8درس زبان فنی خانم مدرسی برگزارنخواهد شد.

18 مهر ماه 1396

روزیکشنبه 16مهر ماه،ساعت 8درس زبان فنی خانم مدرسی برگزارنخواهد شد.

دانشجویان درس روش تحقیق استاد رزاززاده طوسی، فایل تکمیلی درس روش تحقیق را از انتشارات مؤسسه دریافت ن

9خرداد 96

دانشجویان درس روش تحقیق استاد رزاززاده طوسی، فایل تکمیلی درس روش تحقیق را از انتشارات مؤسسه دریافت نمایند.

جبرانی درس آشنایی با معماری جهان خانم مهندس قربان فرخانی روز دوشنبه 8 خرداد ماه ساعت 10 برگزار خواهد

6 خرداد 96

جبرانی درس آشنایی با معماری جهان خانم مهندس قربان فرخانی روز دوشنبه 8 خرداد ماه ساعت 10 برگزار خواهد شد و حضور کلیه دانشجویان لازم و ضروری می باشد.

جبرانی درس تحلیل آماری خانم دکتر متقی روز دوشنبه 8 خرداد ماه ساعت 10 الی 12 برگزار خواهد شد.

6 خرداد 96

جبرانی درس تحلیل آماری خانم دکتر متقی روز دوشنبه 8 خرداد ماه ساعت 10 الی 12 برگزار خواهد شد.

جبرانی درس میانه 1 آقای خیرخواه روز یکشنبه 7 خرداد ماه ساعت 14 الی 18 در محل ساختمان وکیل آباد برگزا

6 خرداد 96

جبرانی درس میانه 1 آقای خیرخواه روز یکشنبه 7 خرداد ماه ساعت 14 الی 18 در محل ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد شد.

جبرانی اصول حسابداری 1 آقای مهدوی افشار شنبه 6 خرداد ماه ساعت 16 الی 20 در محل ساختمان وکیل آباد برگ

6 خرداد 96

جبرانی اصول حسابداری 1 آقای مهدوی افشار شنبه 6 خرداد ماه ساعت 16 الی 20 در محل ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد شد.

تمامی کلاس های آقای فیض آبادی سه شنبه 2خردادماه برگزار نخواهد شد.

1خرداد 96

تمامی کلاس های آقای فیض آبادی سه شنبه 2خردادماه برگزار نخواهد شد.

جبرانی درس متون مطبوعاتی آقای کازرونی زند روز چهارشنبه 3 خرداد ماه ساعت 16 و درس ترجمه متون سیاسی سا

1خرداد 96

جبرانی درس متون مطبوعاتی آقای کازرونی زند روز چهارشنبه 3 خرداد ماه ساعت 16 و درس ترجمه متون سیاسی ساعت 18برگزار خواهد شد.

امتحان میان ترم نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته آقای دکتر ذبیحی روز شنبه 6 خرداد ماه ساعت 16 برگزا

1خرداد 96

امتحان میان ترم نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته آقای دکتر ذبیحی روز شنبه 6 خرداد ماه ساعت 16 برگزار خواهد شد.

امتحان میان ترم برنامه ریزی و توسعه خانم ماندانا غفوری ساداتیه روز چهارشنبه 3 خرداد ماه ساعت 12 در م

1خرداد 96

امتحان میان ترم برنامه ریزی و توسعه خانم ماندانا غفوری ساداتیه روز چهارشنبه 3 خرداد ماه ساعت 12 در محل ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد شد.

جبرانی درس مباحث جاری در حسابداری آقای اسماعیلی کاخکی روز پنج شنبه 4 خرداد ماه ساعت 16 الی 20 در محل

1خرداد 96

جبرانی درس مباحث جاری در حسابداری آقای اسماعیلی کاخکی روز پنج شنبه 4 خرداد ماه ساعت 16 الی 20 در محل ساختمان مرکزی برگزار خواهد شد.

کلاس درس آزمون سازی آقای دکتر کارگزاری روز چهارشنبه 3 خرداد ماه ساعت16برگزار نخواهد شد و جبرانی آن ر

1خرداد 96

کلاس درس آزمون سازی آقای دکتر کارگزاری روز چهارشنبه 3 خرداد ماه ساعت16برگزار نخواهد شد و جبرانی آن روز پنج شنبه 4 خرداد ماه ساعت 12 برگزار می گردد.

جبرانی درس مدیریت کاربرد کامپیوتر خانم امیری مقدم روز سه شنبه 2 خرداد ماه ساعت 8 الی 14 برگزار خواه

1خرداد 96

جبرانی درس  مدیریت کاربرد کامپیوتر خانم امیری مقدم روز سه شنبه 2 خرداد ماه ساعت 8 الی 14 برگزار خواهد شد.

جبرانی درس کارآفرینی آقای دهقان روز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه ساعت 16 و درس زن در توسعه ساعت18 برگزار

1خرداد 96

جبرانی درس کارآفرینی آقای دهقان روز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه ساعت 16 و درس زن در توسعه ساعت18 برگزار خواهد شد.

جبرانی درس کاربرد کامپیوتر(کد شنبه ها) آقای مهندس یوسف زاده روز چهارشنبه 3 خرداد ماه ساعت 12 برگزار

1خرداد 96

جبرانی درس کاربرد کامپیوتر(کد شنبه ها) آقای مهندس یوسف زاده روز چهارشنبه 3 خرداد ماه ساعت 12 برگزار خواهدد شد.

جبرانی درس روش تحقیق خانم دکتر طبسی امروز شنبه 30اردیبهشت ماه بر گزار نخواهد شد و به سه شنبه 2 خردا

30 اردیبهشت 96

جبرانی درس روش تحقیق خانم دکتر طبسی امروز شنبه 30اردیبهشت ماه بر گزار نخواهد شد و  به سه شنبه 2 خرداد ماه ساعت 16 الی 20 موکول شد.

تمامی کلاس های خانم بادامه امروز شنبه 30 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

30

تمامی کلاس های خانم بادامه امروز شنبه 30 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

جبرانی درس کارگاه چاپ خانم ارباب روز دوشنبه 1 خرداد ماه ساعت 16 الی 20 در محل ساختمان مرکزی برگزار

30 اردیبهشت 96

جبرانی درس کارگاه چاپ خانم ارباب روز دوشنبه 1 خرداد ماه ساعت 16 الی 20  در محل ساختمان مرکزی برگزار خواهد شد.

درس نهاد های پولی و مالی بین الملل خانم قدرتی شنبه 30 اردیبهشت ماه ساعت 15:45 برگزار خواهد شد.

30 اردیبهشت 96

درس نهاد های پولی و مالی بین الملل خانم قدرتی امروز شنبه 30 اردیبهشت ماه ساعت 15:45 برگزار خواهد شد.

جبرانی درس حسابداری صنعتی 1 آقای رضایی روز سه شنبه 2 خرداد ساعت 18-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خو

30 اردیبهشت 96

جبرانی درس حسابداری صنعتی 1 آقای رضایی روز سه شنبه 2 خرداد ساعت 18-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

تمامی کلاس های آقای معدنی امروز شنبه 30 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

30 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های آقای معدنی امروز شنبه 30 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

جبرانی درس مدیریت کیفیت آقای دکتر برومند شنبه 30 اردیبهشت ماه ساعت18 برگزار خواهد شد.

30 اردیبهشت 96

جبرانی درس مدیریت کیفیت آقای دکتر برومند شنبه 30 اردیبهشت ماه ساعت18 برگزار خواهد شد.

جبرانی درس پیشرفته آقای منوچهری روز دوشنبه 1 خردادماه ساعت 18 درمحل ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد ش

30 اردیبهشت 96

جبرانی درس پیشرفته آقای منوچهری روز دوشنبه 1 خردادماه ساعت 18 درمحل ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد شد.

جبرانی درس اصول حسابداری 1 آقای مهدوی افشار شنبه 30 اردیبهشت ماه ساعت 16 الی20 درمحل ساختمان وکیل اب

30 اردیبهشت 96

جبرانی درس اصول حسابداری 1 آقای مهدوی افشار شنبه 30 اردیبهشت ماه ساعت 16 الی20 درمحل ساختمان وکیل اباد برگزار خواهد شد.

جبرانی درس زبان فنی خانم جاودان مهر روز یکشنبه 31 اردیبشهت ماه ساعت 12 الی 16 در محل ساختمان وکیل آب

27 اردیبهشت 96

جبرانی درس زبان فنی خانم جاودان مهر روز یکشنبه 31 اردیبشهت ماه ساعت 12 الی 16 در محل ساختمان وکیل آباد برگزار می شود.

امتحان میان ترم درس دستور و نگارش 1 خانم کوهکن روز چهارشنبه 3 خرداد ساعت 10 برگزار خواهد شد.

27 اردیبهشت 96

امتحان میان ترم درس دستور و نگارش 1 خانم کوهکن روز چهارشنبه 3 خرداد ساعت 10 برگزار خواهد شد.

درس دستور و نگارش 1خانم کوهکن روز شنبه 30 اردیبهشت ماه ساعت 14 برگزار نخواهد شدو جبرانی آن روز چهارش

27 اردیبهشت 96

درس دستور و نگارش 1خانم کوهکن روز شنبه 30 اردیبهشت ماه ساعت 14 برگزار نخواهد شدو جبرانی آن روز چهارشنبه 3 خرداد ساعت 8 برگزار می شود.

دانشجویان درس پروژه مالی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی آقای خیرخواه جهت دریافت موضوع و روش ارائه

27 اردیبهشت 96

دانشجویان درس پروژه مالی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی آقای خیرخواه جهت دریافت موضوع و روش ارائه پروژه به انتشارات ساختمان وکیل آباد مراجعه نمایند .

جبرانی درس سرمایه گذاری در بورس خانم سالاران روز سه شنبه 2 خرداد ساعت 14-12 در ساختمان وکیل آباد برگ

27 اردیبهشت 96

جبرانی درس سرمایه گذاری در بورس خانم سالاران روز سه شنبه 2 خرداد ساعت 14-12 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

امتحان میان ترم درس سازمان های پولی و مالی خانم امیدی روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه گروه 1 ساعت 8 و گرو

27 اردیبهشت 96

امتحان میان ترم درس سازمان های پولی و مالی خانم امیدی روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه گروه 1 ساعت 8 و گروه 2 ساعت 10:30 برگزار خواهد شد.

تمامی کلاس های خانم غفوری ساداتیه امروز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

27 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های خانم غفوری ساداتیه امروز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

امتحان میان ترم درس جامعه شناسی خانم کهربایی روز شنبه 30 اردیبهشت ساعت 13-11 درمحل ساختمان وکیل آبا

27 اردیبهشت 96

امتحان میان ترم درس جامعه شناسی خانم کهربایی روز شنبه 30 اردیبهشت ساعت 13-11  درمحل ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

جبرانی درس کاربرد کامپیوتر (مهندسی نرم افزار- مقطع کارشناسی)آقای مهندس یوسف زاده امروز چهارشنبه 27 ا

27 اردیبهشت 96

جبرانی درس کاربرد کامپیوتر (مهندسی نرم افزار- مقطع کارشناسی)آقای مهندس یوسف زاده امروز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه ساعت 18 برگزار خواهد شد.

جبرانی درس ریاضی پایه خانم غنایی روز دوشنبه 1 خرداد ساعت 18-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گرد

26 اردیبهشت 96

جبرانی درس ریاضی پایه خانم غنایی روز دوشنبه 1 خرداد ساعت 18-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

درس اصول حسابداری 2 آقای خیرخواه روز پنجشنبه 28 اردیبهشت ساعت 18-14 برگزار نخواهد شد و جبرانی آن روز

26 اردیبهشت 96

درس اصول حسابداری 2 آقای خیرخواه روز پنجشنبه 28 اردیبهشت ساعت 18-14 برگزار نخواهد شد و جبرانی آن روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ساعت 12-8 ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

جبرانی درس حسابداری پیشرفته 1 آقای منوچهری روز یکشنبه 31 اردیبهشت ساعت 14-11 در ساختمان وکیل آباد بر

26 اردیبهشت 96

جبرانی درس حسابداری پیشرفته 1 آقای منوچهری روز یکشنبه 31 اردیبهشت ساعت 14-11 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد شد.

تمامی کلاس های آقای ساقی (گروه معماری) امروز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

26 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های آقای ساقی (گروه معماری) امروز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

جبرانی درس روش شناسی آقای دکتر بستام روز سه شنبه 26اردیبهشت ماه ساعت 18 برگزار خواهد شد.

26 اردیبهشت 96

جبرانی درس روش شناسی آقای دکتر بستام روز سه شنبه 26اردیبهشت ماه ساعت 18 برگزار خواهد شد.

درس اقتصاد کلان خانم نادی مقدم فردا سه شنبه 26 اردیبهشت ماه ساعت 16 الی 18 برگزار نخواهد شد. و جبران

26 اردیبهشت 96

درس اقتصاد کلان خانم نادی مقدم فردا سه شنبه 26 اردیبهشت ماه ساعت 16 الی 18 برگزار نخواهد شد. و جبرانی آن روز پنج شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 16 الی 18 برگزار می شود.

کلاس کارآفرینی خانم رادپور فردا سه شنبه 26 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد و جبرانی آن روز سه شنبه 2خر

26 اردیبهشت 96

کلاس کارآفرینی خانم رادپور فردا سه شنبه 26 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد و جبرانی آن روز سه شنبه 2خرداد ماه ساعت 8 برگزار می شود.

جبرانی درس ریاضی عمومی1 گروه معماری خانم حسینیان روز پنج شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 10 الی 14 برگزار

25 اردیبهشت 96

جبرانی درس ریاضی عمومی1 گروه معماری خانم حسینیان روز پنج شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 10 الی 14 برگزار خواهد شد.

کلاس درس زبان تخصصی آقای محمد پور فردا سه شنبه26 اردیبهشت ماه ساعت 15 الی 16:30 برگزار نخواهد شد و

25 اردیبهشت 96

کلاس درس  زبان تخصصی آقای محمد پور فردا سه شنبه26 اردیبهشت ماه ساعت 15 الی 16:30 برگزار نخواهد شد و جبرانی آن روز سه شنبه 2خرداد ماه ساعت16:30 الی 18 برگزار می شود.

کلاس کاربردنرم افزار های رایانه ای آقای حزار امروز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه ساعت 16 الی 20 برگزار نخوا

25 اردیبهشت 96

کلاس کاربردنرم افزار های رایانه ای آقای حزار امروز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه ساعت 16 الی 20 برگزار نخواهد شد.

جبرانی درس ترجمه نوار و فیلم آقای محمدی پارسا روز پنج شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 8 برگزار خواهد شد.

25 اردیبهشت 96

جبرانی درس ترجمه نوار و فیلم آقای محمدی پارسا روز پنج شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 8 برگزار خواهد شد.

کلاس درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 آقای جامی امروز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه ساعت 16 برگزار نخواهد شد.

25 اردیبهشت 96

کلاس درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 آقای جامی امروز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه ساعت 16 برگزار نخواهد شد.

کلاس خواندن متون مطبوعاتی خانم رشدی امروز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه ساعت 14 برگزار نخواهد شد و جبرانی آ

25 اردیبهشت 96

کلاس خواندن متون مطبوعاتی خانم رشدی امروز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه ساعت 14 برگزار نخواهد شد و جبرانی آن روز شنبه 30 اردیبهشت ماه ساعت 14 برگزار می شود.

جبرانی درس کارآفرینی خانم رادپور فردا دوشنبه 25 اردیبهشت ماه ساعت 16 برگزار خواهد شد.

24 اردیبهشت 96

جبرانی درس کارآفرینی خانم رادپور فردا دوشنبه 25 اردیبهشت ماه ساعت 16 برگزار خواهد شد.

جبرانی درس اقتصاد خرد خانم شکری روز پنج شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 10 برگزار خواهد شد.

24 اردیبهشت 96

جبرانی درس اقتصاد خرد خانم شکری روز پنج شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 10 برگزار خواهد شد.

تمامی کلاس های آقای عیسی حسن پور امروز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

24 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های آقای عیسی حسن پور امروز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

جبرانی درس ریاضی مهندسی خانم حسین پور فردا دوشنبه 25 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

24 اردیبهشت 96

جبرانی درس ریاضی مهندسی خانم حسین پور فردا دوشنبه 25 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

جبرانی درس زبان تخصصی خانم مینایی روز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه ساعت 10 برگزار خواهد شد.

24 اردیبهشت 96

جبرانی درس زبان تخصصی خانم مینایی روز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه ساعت 10 برگزار خواهد شد.

جبرانی درس مبانی سازمان و مدیریت خانم رزاززاده طوسی روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه ساعت 10 برگزار خواهد

24 اردیبهشت 96

جبرانی درس مبانی سازمان و مدیریت خانم رزاززاده طوسی روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه ساعت 10 برگزار خواهد شد.

کلاس انقلاب اسلامی آقای کازرونی سعدی امروز شنبه 23 اردیبهشت ماه ساعت 16 برگزار خواهد شد و حضور کلیه

23 اردیبهشت 96

کلاس انقلاب اسلامی آقای کازرونی سعدی امروز شنبه 23 اردیبهشت ماه ساعت 16 برگزار خواهد شد و حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

امتحان میان ترم درس عناصر و جزئیات خانم بی مکر فردا یکشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 16 برگزار خواهدشد.

23 اردیبهشت 96

امتحان میان ترم درس عناصر و جزئیات خانم بی مکر فردا یکشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 16 برگزار خواهدشد.

امتحان میان ترم درس پرسپکتیوخانم بی مکر روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شدو کلاس جبرانی هم

23 اردیبهشت 96

امتحان میان ترم درس پرسپکتیوخانم بی مکر روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شدو کلاس جبرانی همان درس از ساعت 16 الی 19 خواهد بود.

جبرانی درس بیان شفاهی 2 خانم دکتر پازیان روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه ساعت 14برگزار خواهد شد.

23 اردیبهشت 96

جبرانی درس بیان شفاهی 2 خانم دکتر پازیان روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه ساعت 14برگزار خواهد شد.

جبرانی درس نمونه های شعر و نثر خانم دکتر پازیان روز شنبه 23 اردیبهشت ماه ساعت 16 برگزار خواهد شد.

23 اردیبهشت 96

جبرانی درس نمونه های شعر و نثر خانم دکتر پازیان روز شنبه 23 اردیبهشت ماه ساعت 16 برگزار خواهد شد.

جبرانی درس زبان تخصصی خانم قدرتی امروز شنبه 23 اردیبهشت ماه ساعت 17:30 الی 19 برگزار خواهد شد.

23 اردیبهشت 96

جبرانی درس زبان تخصصی خانم قدرتی امروز شنبه 23 اردیبهشت ماه ساعت 17:30 الی 19 برگزار خواهد شد.

تمامی کلاس های آقای دکتر صنعتی فر امروز شنبه 23 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

23 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های آقای دکتر صنعتی فر امروز شنبه 23 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

کلاس مدیریت استراتژیک آقای دکتر بستام امروز پنج شنبه 21 اردیبهشت ماه ساعت 12 و روش شناسی ساعت 14 برگ

20 اردیبهشت 96

کلاس مدیریت استراتژیک آقای دکتر بستام امروز پنج شنبه 21 اردیبهشت ماه ساعت 12 و روش شناسی ساعت 14 برگزار نخواهد شد.

کلاس روش تحقیق آقای دکتر بوری روزهای یکشنبه ساعت 16 تشکیل می گردد حضور در کلاس الزامیست. جهت اطلاع ا

20 فروردین 96

کلاس روش تحقیق آقای دکتر بوری روزهای یکشنبه ساعت 16 تشکیل می گردد حضور در کلاس الزامیست. جهت اطلاع از روز امتحان به پرتال دانشجویی خود مراجعه نمایید.

تمامی کلاس های آقای کازرونی زند روز شنبه 23 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

20 فروردین 96

تمامی کلاس های آقای کازرونی زند روز شنبه 23 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

کلاس توجیهی درس جامعه شناسی خانم کهربایی روز شنبه 30 اردیبهشت ساعت 14- 12 در محل ساختمان شماره 2(وکی

20 فروردین 96

کلاس توجیهی درس جامعه شناسی خانم کهربایی روز شنبه 30 اردیبهشت ساعت 14- 12 در محل ساختمان شماره 2(وکیل آباد)برگزار خواهد گردید

کلاس دستور و نگارش 1 خانم کوهکن روز شنبه 23 اردیبهشت ماه ساعت 14 برگزار نخواهد شد و جبرانی آن روز چه

20 فروردین 96

کلاس دستور و نگارش 1 خانم کوهکن روز شنبه 23 اردیبهشت ماه ساعت 14 برگزار نخواهد شد و جبرانی آن روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه ساعت 8 برگزار می شود

کلاس آزمون سازی خانم دکتر طباطبایی روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه ساعت 12 الی 14 برگزار نخواهد شد.

19 فروردین 96

کلاس آزمون سازی خانم دکتر طباطبایی روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه ساعت 12 الی 14 برگزار نخواهد شد.

تمامی کلاس های آقای حزار چهارشنبه20 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

19 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های آقای حزار چهارشنبه20 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

جبرانی درس صنعتی 2 آقای رجب زاده پنج شنبه 21 اردیبهشت ماه ساعت 15 الی 19 برگزار خواهد شد.

19 فروردین 96

جبرانی درس صنعتی 2 آقای رجب زاده پنج شنبه 21 اردیبهشت ماه ساعت 15 الی 19 برگزار خواهد شد.

جبرانی درس کامپیوتر گرافیک(تمامی گروه ها) آقای جهانمرد چهارشنبه 20اردیبهشت ماه ساعت 14 الی 19:30 برگ

19 اردیبهشت 96

جبرانی درس کامپیوتر گرافیک(تمامی گروه ها) آقای جهانمرد چهارشنبه 20اردیبهشت ماه ساعت 14 الی 19:30 برگزار خواهد شد

جبرانی درس روستا کارشناسی ،خانم کدخدایان روز پنج شنبه 28 اردیبهشت ساعت 10 و کاردانی ساعت 12 برگزار خ

18 اردیبهشت 96

جبرانی درس روستا کارشناسی ،خانم کدخدایان روز پنج شنبه 28 اردیبهشت ساعت 10 و کاردانی ساعت 12 برگزار خواهد شد.

کلاس روستا -کاردانی و کارشناسی خانم کدخدایان روز یکشنبه 24 اردیبهشت برگزار نخواهد شد.

18 اردیبهشت 96

کلاس روستا -کاردانی و کارشناسی خانم کدخدایان روز یکشنبه 24 اردیبهشت برگزار نخواهد شد.

کلاس ترجمه شفاهی 3 آقای دکتر ارغیانی دوشنبه 18 اردیبهشت ماه ساعت 16 برگزار نخواهد شد.

18 اردیبهشت 96

کلاس ترجمه شفاهی 3 آقای دکتر ارغیانی دوشنبه 18 اردیبهشت ماه ساعت 16 برگزار نخواهد شد.

کلاس مدیریت مالی 1 آقای دکتر عمرانی روز دوشنبه 18 اردیبهشت ساعت 20-18 برگزار نخواهد گردید .

17 اردیبهشت 96

کلاس مدیریت مالی 1 آقای دکتر عمرانی روز دوشنبه 18 اردیبهشت ساعت 20-18 برگزار نخواهد گردید .

جبرانی درس اقتصادکلان رشته مدیریت آقای سلطانی روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه ساعت 16 الی 20برگزار خواهد

17 اردیبهشت 96

جبرانی درس  اقتصادکلان رشته مدیریت آقای سلطانی روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه ساعت 16 الی 20برگزار خواهد شد

جبرانی درس کلیات اقتصاد(خرد و کلان)رشته مدیریت خانواده خانم خوبخواهی روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه ساعت

17 اردیبهشت 96

جبرانی درس کلیات اقتصاد(خرد و کلان)رشته مدیریت خانواده خانم خوبخواهی روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه ساعت 16 برگزار خواهد شد

جبرانی درس آمار و کاربرد 2 رشته مدیریت مالی خانم رضایی زاده یکشنبه 17 اردیبهشت ساعت 18-16 و20-18 برگ

17 اردیبهشت 96

جبرانی درس آمار و کاربرد 2 رشته مدیریت مالی خانم رضایی زاده  یکشنبه 17 اردیبهشت ساعت 18-16 و20-18 برگزار خواهد شد

امتحان میان ترم درس خواندن پیشرفته خانم رشدی روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه ساعت 10 در محل ساختمان مرکزی

16 اردیبهشت 96

امتحان میان ترم درس خواندن پیشرفته خانم رشدی روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه ساعت 10 در محل ساختمان مرکزی(سالن اجتماعات) برگزار خواهد شد.

تمامی کلاس های خانم دکتر کفاش پور روز چهارشنبه و پنجشنبه 20 و21 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

16 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های خانم دکتر کفاش پور روز چهارشنبه و پنجشنبه 20 و21 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

جبرانی درس حسابرسی 1 آقای فیض آبادی روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه ساعت 16 در محل ساختمان شماره 2(وکیل

16 اردیبهشت 96

جبرانی درس حسابرسی 1 آقای فیض آبادی روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه ساعت 16 در محل ساختمان شماره 2(وکیل آباد)برگزار خواهد شد.

امتحان میان ترم درس زبان فنی گروه معماری استاد کوهکن روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

16 اردیبهشت 96

امتحان میان ترم درس زبان فنی گروه معماری استاد کوهکن روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

جبرانی درس شرکت های 1 آقای اسحاقی روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه ساعت 17 الی 19:30 در ساختمان شماره 2(و

10 اردیبهشت 96

جبرانی درس شرکت های 1 آقای اسحاقی روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه ساعت 17 الی 19:30  در ساختمان شماره 2(وکیل آباد)برگزار خواهد شد.

تمامی کلاس های خانم دکتر طبسی روزهای یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه10-11-12 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

10 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های خانم دکتر طبسی روزهای  یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه10-11-12  اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

تمامی کلاس های آقای دکتر دربان فولادی روزهای یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه10-11-12 اردیبهشت ماه برگزار نخو

10 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های آقای دکتر دربان فولادی روزهای  یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه10-11-12  اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

تمامی کلاس های آقای دکتر دربان فولادی تا سه شنبه 12 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

10 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های آقای دکتر دربان فولادی تا سه شنبه 12 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

تمامی کلاس های خانم دکتر طبسی تا سه شنبه 12 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

10 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های خانم دکتر طبسی تا سه شنبه 12 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

جبرانی درس تحلیل فضای شهری خانم غلامی امروز یکشنبه 10 اردیبهشت ماه ساعت 18 برگزار خواهد شد.

10 اردیبهشت 96

جبرانی درس تحلیل فضای شهری خانم غلامی امروز یکشنبه 10 اردیبهشت ماه ساعت 18 برگزار خواهد شد.

تمامی کلاس های خانم درخشان فر یکشنبه و دوشنبه 10و 11 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

10 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های خانم درخشان فر یکشنبه و دوشنبه 10و 11 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

جبرانی درس مدیریت رفتار سازمانی (گروه مدیریت امور بانکی کد 3332211) خانم رزاززاده طوسی روز یکشنبه 17

10 اردیبهشت 96

جبرانی درس مدیریت رفتار سازمانی (گروه مدیریت امور بانکی کد 3332211) خانم رزاززاده طوسی روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه ساعت 10 برگزار خواهد

جبرانی درس روستا (کاردانی)خانم کدخدائیان روز پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه ساعت 12برگزار خواهد شد.

10 اردیبهشت 96

جبرانی درس روستا (کاردانی)خانم کدخدائیان روز پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه ساعت 12برگزار خواهد شد.

جبرانی درس روستا (کارشناسی)خانم کدخدائیان روز پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه ساعت 10 برگزار خواهد شد.

10 اردیبهشت 96

جبرانی درس روستا (کارشناسی)خانم کدخدائیان روز پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه ساعت 10 برگزار خواهد شد.

تمامی کلاس های آقای سلطانی (اقتصاد خرد و کلان) امروز شنبه 9 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

9 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های آقای سلطانی (اقتصاد خرد و کلان) امروز شنبه 9 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

کلاس سیستم های اطلاعاتی در حسابداری آقای دکتر فلاح امروز شنبه 9 اردیبهشت ماه ساعت 14 برگزار خواهد شد

9 اردیبهشت 96

کلاس سیستم های اطلاعاتی در حسابداری آقای دکتر فلاح امروز شنبه 9 اردیبهشت ماه ساعت 14 برگزار خواهد شد.

امتحان میان ترم زبان تخصصی خانم مینایی روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه ساعت 8 در محل سالن اجتماعات برگزار

7 اردیبهشت 96

امتحان میان ترم زبان تخصصی خانم مینایی روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه ساعت 8 در محل سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.

کلاس جبرانی ریاضی کاربردی خانم غنایی روز شنبه 9 اردیبهشت ماه ساعت 14 در محل ساختمان شماره 2(وکیل آبا

7 اردیبهشت 96

کلاس جبرانی ریاضی کاربردی خانم غنایی روز شنبه 9 اردیبهشت ماه ساعت 14 در محل ساختمان شماره 2(وکیل آباد)برگزار خواهد شد.

کلاس جبرانی اصول حسابداری 3 آقای صدر روز پنج شنبه 14 اردیبهشت ماه ساعت 9 الی 12 در ساختمان مرکزی برگ

7 اردیبهشت 96

کلاس جبرانی اصول حسابداری 3 آقای صدر روز پنج شنبه 14 اردیبهشت ماه ساعت 9 الی 12 در ساختمان مرکزی برگزار خواهد شد.

کلاس فارسی عمومی خانم وحیدی فر امروز پنج شنبه مورخ 7 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد و جبرانی آن روز د

7 اردیبهشت 96

کلاس فارسی عمومی خانم وحیدی فر امروز پنج شنبه مورخ 7 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد و جبرانی آن روز دوشنبه مورخ 11 اردیبهشت ماه ساعت 14:30خواهد بود.

جبرانی درس مقاله نویسی خانم جاودان مهر روز شنبه 9 اردیبهشت ماه ساعت 12 برگزار خواهد ش

6 اردیبهشت 96

جبرانی درس مقاله نویسی خانم جاودان مهر روز شنبه 9 اردیبهشت ماه ساعت 12 برگزار خواهد ش

امتحان میان ترم درس اصول سرپرستی خانم مینایی روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه ساعت 10 برگزار خواهد شد.

6 اردیبهشت 96

امتحان میان ترم درس اصول سرپرستی خانم مینایی روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه ساعت 10 برگزار خواهد شد.

امتحان میان ترم درس مدیریت رفتار سازمانی خانم مینایی روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه ساعت 12 برگزار خواهد

6 اردیبهشت 96

امتحان میان ترم درس مدیریت رفتار سازمانی خانم مینایی روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه ساعت 12 برگزار خواهد شد.

امتحان میان ترم بررسی کتب دوره راهنمایی خانم دکتر کاظمی روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه سالن اجتماعات ب

4 اردیبهشت 96

امتحان میان ترم  بررسی کتب دوره راهنمایی  خانم دکتر کاظمی روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.

جبرانی درس کتب دوره راهنمایی خانم دکتر کاظمی روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

4 اردیبهشت 96

جبرانی درس کتب دوره راهنمایی خانم دکتر کاظمی روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

تمامی کلاس های آقای مصطفوی امروز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

4 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های آقای مصطفوی امروز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

تمامی کلاس های خانم دکتر پازیان روز شنبه 9 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

3 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های خانم دکتر پازیان روز شنبه 9 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

کلاس جبرانی فارسی عمومی خانم وحیدی فر روز دوشنبه مورخ 4 اردیبهشت ماه راس ساعت 14:30برگزار خواهد شد.

3 اردیبهشت 96

کلاس جبرانی فارسی عمومی خانم وحیدی فر روز دوشنبه مورخ 4 اردیبهشت ماه  راس ساعت 14:30برگزار خواهد شد.

کلاس جبرانی تحلیل فضای شهری خانم مهندس غلامی امروز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه ساعت 18 برگزار خواهد شد.

3 اردیبهشت 96

کلاس جبرانی تحلیل فضای شهری خانم مهندس غلامی امروز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه ساعت 18 برگزار خواهد شد.

کلیه کلاس های آقای خیرخواه امروز یکشنبه 3 اردیبهشت برگزار نخواهد گردید

3 اردیبهشت 96

کلیه کلاس های آقای خیرخواه  امروز یکشنبه 3 اردیبهشت برگزار نخواهد گردید

کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد خانم شکری روز پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه ساعت 10 الی 14 برگزار خواهد شد.

3 اردیبهشت 96

کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد خانم شکری روز پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه ساعت 10 الی 14 برگزار خواهد شد.

کلاس جبرانی کلیات اقتصاد (خرد و کلان) رشته مدیریت خانواده با خانم خوبخواهی فردا یکشنبه 3 اردیبهشت

2 اردیبهشت 96

کلاس جبرانی  کلیات اقتصاد (خرد و کلان) رشته مدیریت خانواده  با خانم خوبخواهی فردا یکشنبه 3 اردیبهشت ساعت 12 تشکیل نخواهد شد.

امتحان میان ترم ریاضیات و کاربرد 1 (خانم رضایی زاده) یکشنبه هفته آینده 10 اردیبهشت ماه ساعت 14 برگزا

2 اردیبهشت 96

امتحان میان ترم ریاضیات و کاربرد 1 (خانم رضایی زاده) یکشنبه هفته آینده 10 اردیبهشت ماه ساعت 14 برگزار خواهد شد.

تمامی کلاس های خام مهندس بی مکر روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

2 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های خام مهندس بی مکر روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

کلاس جبرانی تحلیل فضای شهری خانم مهندس غلامی امروز شنبه 2 اردیبهشت ماه ساعت 18 برگزار خواهد شد.

2 اردیبهشت 96

کلاس جبرانی تحلیل فضای شهری خانم مهندس غلامی امروز شنبه 2 اردیبهشت ماه ساعت 18 برگزار خواهد شد.

کلاس جبرانی زبان خارجی خانم مداح شورچه امروز 2 اردیبهشت ماه ساعت 12 برگزار نخواهد شد.

2 اردیبهشت 96

کلاس جبرانی زبان خارجی خانم مداح شورچه امروز 2 اردیبهشت ماه ساعت 12 برگزار نخواهد شد.

عدم تشکیل کلاس اصول تغذیه کودکان خانم گازرانی امروز شنبه 2 اردیبهشت ساعت 12

2 اردیبهشت 96

کلاس اصول تغذیه کودکان خانم گازرانی امروز شنبه 2 اردیبهشت ساعت 12 برگزار نخواهد شد.

کلاس هندسه ترسیمی خانم پیروی نسب فردا 3 اردیبهشت ساعت 14برگزار نخواهد شد و جبرانی آن روز 5 شنبه 7 ار

2 اردیبهشت 96

کلاس هندسه ترسیمی خانم پیروی نسب فردا 3 اردیبهشت ساعت 14برگزار نخواهد شد و جبرانی آن روز 5 شنبه 7 اردیبهشت ساعت 16 تشکیل می شود.

عدم تشکیل تمامی کلاس های خانم مهندس گشایشی شنبه و یکشنبه 2و3اردیبهشت ماه

2 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های خانم مهندس گشایشی شنبه و یکشنبه 2و3اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

عدم تشکیل تمامی کلاس های خانم دکتر طبسی فردا چهارشنبه 30 فروردین ماه

29 فروردین 96

تمامی کلاس های خانم دکتر طبسی فردا چهارشنبه 30 فروردین ماه برگزار نخواهد شد.

عدم تشکیل کلاس زبان تخصصی ساعت 12 و مدیریت رفتار مصرف کننده ساعت 14 خانم دکتر طبسی فردا چهارشنبه 30

29 فروردین 96

کلاس زبان تخصصی ساعت 12 و مدیریت رفتار مصرف کننده ساعت 14 خانم دکتر طبسی فردا چهارشنبه 30 فروردین ماه برگزار نخواهد شد.

عدم تشکیل تمامی کلاس های خانم مینایی روز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه

28 فروردین 96

تمامی کلاس های خانم مینایی روز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

کلاس مدیریت رفتار سازمانی خانم رزاززاده طوسی امروز دوشنبه 28 فروردین ماه برگزار نخواهد شد.

28 فروردین 96

کلاس مدیریت رفتار سازمانی خانم رزاززاده طوسی امروز دوشنبه 28 فروردین ماه برگزار نخواهد شد.

کلاس جبرانی درس زبان فنی خانم جاودان مهر روز پنج شنبه 31 فروردین ماه ساعت 10 -8 و 12-10 برگزار خواهد

28 فروردین 96

کلاس جبرانی درس زبان فنی خانم جاودان مهر روز پنج شنبه 31 فروردین ماه ساعت 10 -8 و 12-10 برگزار خواهد شد.

کلاس کارآفرینی و پروژه آقای اسماعیلی از هفته نهم روز های سه شنبه ساعت 18 در محل ساختمان وکیل آباد بر

27 فروردین 96

کلاس کارآفرینی و پروژه آقای اسماعیلی از هفته نهم روز های سه شنبه ساعت 18 در محل ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

جبرانی درس آزمایشگاه پایگاه داده ها آقای مهندس سروش مطلب زاده روز دوشنبه 28 فروردین ماه ساعت 16 برگز

27 فروردین 96

جبرانی درس آزمایشگاه پایگاه داده ها آقای مهندس سروش مطلب زاده روز دوشنبه 28 فروردین ماه ساعت 16 برگزار خواهد شد.

شروع کلاس کارگاه هنر دستی 3 خانم ارباب روز سه شنبه 29 فروردین ساعت 16 می باشد.

27 فروردین 96

شروع کلاس کارگاه هنر دستی 3 خانم ارباب روز سه شنبه 29 فروردین ساعت 16 می باشد.

عدم تشکیل تمامی کلاس های خانم جمیله سادات حسینیان (ریاضیات)،هفته نهم از 26 تا31 فروردین ماه

27 فروردین 96

تمامی کلاس های خانم جمیله سادات حسینیان (ریاضیات)،هفته نهم از 26 تا31 فروردین ماه برگزار نخواهد شد.

عدم تشکیل تمامی کلاس های خانم شکری فردا یکشنبه 27 فروردین ماه

26 فروردین 96

تمامی کلاس های خانم شکری فردا یکشنبه 27 فروردین ماه برگزار نمی شود.

امتحان میان ترم درس تاریخ اسلامی آقای صداقت پور روز شنبه 16 اردیبهشت ماه ساعت 8برگزار خواهد شد.

26 فروردین 96

امتحان میان ترم درس تاریخ اسلامی آقای صداقت پور روز شنبه 16 اردیبهشت ماه ساعت 8برگزار خواهد شد.

عدم تشکیل کلاس ترسیم فنی خانم قوی فکر تا مورخ 7 اردیبهشت ماه

26 فروردین 96

کلاس ترسیم فنی خانم قوی فکر تا مورخ 7 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

جبرانی درس آمار و کاربرد خانم غنایی امروز شنبه 26 فروردین ماه ساعت 12 برگزار خواهد شد.

26 فروردین 96

جبرانی درس آمار و کاربرد خانم غنایی امروز شنبه 26 فروردین ماه ساعت 12 برگزار خواهد شد.

عدم تشکیل تمامی کلاس های آقای دکتر فلاح روز شنبه و یکشنبه مورخ 26 و 27 فروردین ماه

26 فروردین 96

تمامی کلاس های آقای دکتر فلاح روز شنبه و یکشنبه مورخ 26 و 27 فروردین ماه برگزار نخواهد شد.

جبرانی درس ریاضی عمومی آقای مهذب روز چهارشنبه 30 فروردین ماه برگزار خواهد شد.

24 فروردین 96

جبرانی درس ریاضی عمومی آقای مهذب روز چهارشنبه 30 فروردین ماه برگزار خواهد شد.

عدم تشکیل تمامی کلاس های خانم صنعتی پور روز پنج شنبه 24 فروردین ماه.

23 فروردین 96

تمامی کلاس های خانم صنعتی پور روز پنج شنبه 24 فروردین ماه برگزار نخواهد شد.

عدم تشکیل تمامی کلاسهای خانم غفوری روز چهارشنبه 23 فروردین ماه

21 فروردین 96

تمامی کلاسهای خانم غفوری روز چهارشنبه 23 فروردین ماه برگزار نخواهد گردید .

عدم تشکیل کلاس ریاضیات و کاربرد در مدیریت 2 خانم جلالی روز دوشنبه 21 فروردین ماه

21 فروردین 96

کلاس ریاضیات و کاربرد در مدیریت 2 خانم جلالی روز دوشنبه 21 فروردین ماه  برگزار نخواهد شد.

عدم تشکیل کلاس در آمدی بر ادبیات 2 آقای دکتر ارغیانی روز چهارشنبه 23 فروردین ماه د

20 فروردین 96

کلاس در آمدی بر ادبیات 2 آقای دکتر ارغیانی روز چهارشنبه 23 فروردین ماه ساعت 8 برگزار نخواهد شد

کلاس آمار حیاتی خانم منصوری از ساعت 10-8و 12-10 روز یکشنبه به ساعت 16-14 روز یکشنبه انتقال پیدا کرد.

20 فروردین 96

کلاس آمار حیاتی خانم منصوری از ساعت 10-8و 12-10 روز یکشنبه به ساعت 16-14 روز یکشنبه انتقال پیدا کرد.

عدم تشکیل تمامی کلاس های خانم دکتر حسینی روز دوشنبه وچهارشنبه21 و 23 فروردین ماه

20 فروردین 96

تمامی کلاس های خانم دکتر حسینی روز دوشنبه وچهارشنبه21 و 23 فروردین ماه برگزار نخواهد شد.

كلاس زبان عمومي خانم اسفندیاری از يكشنبه هفته هاي فرد به يكشنبه هر هفته ساعت 16و به تعداد 8 جلسه تغ

20 فروردین 96

كلاس زبان عمومي خانم اسفندیاری از يكشنبه هفته هاي فرد به يكشنبه هر هفته  ساعت 16و به تعداد 8 جلسه تغيير داده شد .

عدم تشکیل کلاس حقوق بازرگانی خانم شیرخانی روز یکشنبه 20 فروردین ماه در محل ساختمان شماره 2(وکیل آباد

20 فروردین 96

کلاس حقوق بازرگانی خانم شیرخانی روز یکشنبه 20 فروردین ماه در محل ساختمان شماره 2(وکیل آباد) برگزار نخواهد گردید .

عدم تشکیل کلاس ترجمه متون آقای دکتر یوسفی روز یکشنبه 20فروردین ماه

20 فروردین 96

کلاس ترجمه متون آقای دکتر یوسفی روز یکشنبه 20فروردین ماه ساعت 10 برگزار نخواهد شد.

جبرانی درس ادبیات فارسی 2 آقای دکتر سازگار یکشنبه 20 فروردین ماه

19 فروردین 96

جبرانی درس ادبیات فارسی 2  آقای دکتر سازگار یکشنبه 20 فروردین ماه ساعت 8 برگزار خواهد شد.

جبرانی درس کاربرد کامپیوتر آقای یوسف زاده روز چهارشنبه 23 فروردین ماه

19 فروردین 96

جبرانی درس کاربرد کامپیوتر آقای یوسف زاده روز چهارشنبه 23 فروردین ماه ساعت 16 الی 20 برگزار خواهد شد.

عدم تشکیل تمامی کلاسهای آقای دکتر فلاح در هفته هشتم آموزش

19 فروردین 96

تمامی کلاسهای آقای دکتر فلاح در هفته هشتم  آموزش برگزار نخواهد گردید

عدم تشکیل کلاس گفت و شنود 1 خانم اعتماد زاده ساعت 16 شنبه 7 اسفند ماه

7 بهمن 1395

کلاس گفت و شنود 1 خانم اعتماد زاده ساعت 16 شنبه 7 اسفند ماه برگزار نخواهد شد وجبرانی آن روز سه شنبه 10 اسفند ماه  ساعت 14برگزار می شود

عدم تشکیل کلاس های آقای محمد سلطانی روز شنبه 7 اسفند ماه

5 اسفند 1395

تمامی کلاس های آقای محمد سلطانی روز شنبه 7 اسفند ماه برگزار نخواهد

عدم تشکیل کلاس های خانم دکتر کفاش پور روز پنج شنبه 28 بهمن ماه

27 بهمن 1395

اطلاعیه لغو کلاس:
تمامی کلاس های خانم دکتر کفاش پور روز پنج شنبه 28 بهمن ماه برگزار نمی گردد.

عدم تشکیل کلاس های خانم دکتر آیلین فیروزیان روز پنج شنبه 28 بهمن ماه

27 بهمن 1395

اطلاعیه لغو کلاس:
تمامی کلاس های خانم دکتر آیلین فیروزیان روز پنج شنبه 28 بهمن ماه برگزار نمی گردد.

عدم تشکیل کلیه کلاسهای آقای دکتر سازگار در روز 26 بهمن

26 بهمن 1395

با سلام کلیه کلاسهای آقای دکتر سازگار در  روز سه شنبه مورخه  26 بهمن  تشکیل نمی گردد.

کلاس طراحی فنی خانم مهربان

25 بهمن 1395

کلاس طراحی فنی خانم مهربان دوشنبه هرهفته ساعت 16-12 برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ترم 1 رشته معماری

25 بهمن 1395

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ترم 1 رشته معماری ،کلاس ریاضی عمومی 1،خانم حسینیان روز های دوشنبه ساعت 16-14 هفته های فرد و18-16 هر هفته  برگزار می شود.

کلاس جبرانی میانه 2- آقای یوسفی در ساختمان شماره 2-بلوار وکیل آباد

12 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس میانه 2 آقای یوسفی در روز سه شنبه 14 دی ساعت 20-16 در ساختمان شماره2- بلوار وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی انقلاب- آقای کازرونی (ساختمان وکیل آباد)

11 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس انقلاب آقای کازرونی در روز شنبه11 دی ساعت 18-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی اصول حسابداری 1- آقای خیرخواه (ساختمان بلوار وکیل آباد)

11 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری1 آقای خیر خواه در روز یک شنبه 12 دی ساعت 20-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی میانه1- آقای خیرخواه (ساختمان بلوار وکیل آباد)

11 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس میانه 1 آقای خیر خواه در روز یک شنبه 12 دی ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی اصول حسابداری 3- آقای صدر (ساختمان وکیل آباد)

8 دیماه95

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری3 آقای صدر در روز چهارشنبه15 دی ساعت 20-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی حسابرسی 2- آقای خیرخواه (ساختمان مرکزی)

8 دیماه95

کلاس جبرانی درس حسابرسی 2 آقای خیر خواه در روز پنج شنبه 9 دی ساعت 18-16 در ساختمان مرکزی برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی انقلاب- آقای کازرونی (ساختمان وکیل آباد)

5 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس انقلاب آقای کازرونی در روز دوشنبه6 دی ساعت 18-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی اصول حسابداری 2 خانم یاری (ساختمان وکیل آباد)

5 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری 2 خانم یاری در روز چهارشنبه 8 دیماه ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی پیشرفته 2 آقای منوچهری(ساختمان وکیل آباد)

5 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس پیشرفته 2 آقای منوچهری در روز چهارشنبه 8 دی ساعت 20-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی حسابداری مالیاتی آقای ابراهیم بای (ساختمان وکیل آباد)

5 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس حسابداری مالیاتی آقای ابراهیم بای در روز دوشنبه6 دی ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس فارسی آقای رشید (ساختمان وکیل آباد)

3 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس فارسی آقای رشید در روز سه شنبه 7 دی ساعت 16-12 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی درس روانشناسی خانم شریعت پناه (ساختمان وکیل آباد)

3 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس روانشناسی خانم شریعت پناه در روز چهار شنبه 8 دی ساعت 12-10 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاسهای جبرانی آقای معدنی در روز یکشنبه 5 دی

3 دیماه 1395

باسلام کلاسهای جبرانی آقای معدنی در روز یکشنبه 5 دی ماه ساعت10-8 اندیشه1 و ساعت 12-10 اندیشه2 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان خانم مقدس (ساختمان وکیل آباد)

30 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان خانم مقدس در روز سه شنبه 14 دی ساعت 12-10 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد خانم شکری (ساختمان وکیل آباد)

30 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد خانم شکری در روز یکشنبه 5 دی ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس زبان فنی خانم مدرسی (ساختمان وکیل آباد)

30 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس زبان فنی خانم مدرسی در روز سه شنبه 30 آذر ساعت 14-12 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری3 آقای مهدوی افشار-(ساختمان مرکزی)

29 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری 3 در روز پنج شنبه 2 دیماه ساعت 20-16در ساختمان(مرکزی) برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس پیشرفته 2آقای موسوی-(ساختمان مرکزی)

29 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس پیشرفته 2 در روز پنج شنبه 2 دیماه ساعت 14-8 در ساختمان(مرکزی) برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی توسعه اقتصادی خانم غفوری-(ساختمان وکیل آباد)

25 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی توسعه اقتصادی ، خانم غفوری در روز  چهارشنبه 1 دیماه ساعت 10-8 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس زبان پیش خانم مدرسی (ساختمان وکیل آباد)

25 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس زبان پیش خانم مدرسی در روز چهارشنبه 1 دی ساعت 12-10 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس فارسی آقای رشید (ساختمان وکیل آباد)

25 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس فارسی آقای رشید در روز سه شنبه 30 آذر ساعت 19-13:30 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی شرکتهای 1 آقای نظامی-(ساختمان وکیل آباد)

21آذر ماه 1395

کلاس جبرانی حسابداری شرکتهای 1 در روز سه شنبه23 آذرماه ساعت 18-14:30 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی زبان عمومی خانم مداح-(ساختمان وکیل آباد

21آذر ماه 1395

کلاس جبرانی زبان عمومی ، خانم مداح در روز یکشنبه28 آذرماه ساعت 12-10:30 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی مباحث جاری آقای اسماعیلی-(ساختمان وکیل آباد)

20آذر ماه 1395

کلاس جبرانی مباحث جاری ، آقای اسماعیلی در روز چهارشنبه24 آذرماه ساعت 20-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی حسابداری مالیاتی آقای ابراهیم بای (ساختمان وکیل آباد)

21آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس حسابداری مالیاتی آقای ابراهیم بای در روز چهارشنبه24 آذرماه ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی درس کلیات حقوق خانم شیرخانی (ساختمان وکیل آباد)

21آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس کلیات حقوق خانم شیرخانی در روزهای یکشنبه 28 آذر و 5 دی ساعت 10-8 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس حقوق تجارت خانم شیرخانی (ساختمان وکیل آباد)

21آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس حقوق تجارت خانم شیرخانی در روز شنبه 4 دی ساعت 10-8 و 12-10 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی اصول حسابداری 2 خانم یاری (ساختمان وکیل آباد)

20آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری 2 خانم یاریدر روز چهارشنبه 24 آذر ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی مبانی نظری اسلام 1 آقای معدنی (ساختمان وکیل آباد)

20آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس مبانی نظری اسلام 1 آقای معدنی در روز یکشنبه 21 آذر ساعت 12-10 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی پژوهش عملیاتی 1 آقای میری (ساختمان وکیل آباد)

18 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی1 آقای میری در روز یکشنبه 21 آذر ماه ساعت 14-12 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاسهای جبرانی حقوق بازرگانی خانم شیرخانی (ساختمان وکیل آباد)

16 آذر ماه 1395

کلاسهای جبرانی درس حقوق بازرگانی خانم شیرخانی در روزهای دوشنبه 22 و 29 آذر و 6 دیماه ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی روشهای آماری خانم چنگیز (ساختمان وکیل آباد)

16 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی روشهای آماری خانم چنگیز در روز سه شنبه 23 آذر ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی حسابداری میانه 2 آقای منوچهری (ساختمان وکیل آباد)

16 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس حسابداری میانه 2 آقای منوچهری در روز چهارشنبه 17 آذر ساعت 20-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

تغییر زمان برگزاری کلاس های 20-18

17آبان95

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند تمامی کلاس هایی که در ساعت 20-18 برگزار می شود از 10 آبان ماه ساعت 17:45 شروع خواهد شد.

کلاسهای جبرانی درس اقتصاد خرد خانم سالاران

12 آبانماه 95

قابل توجه دانشجویان گروه حسابداری

کلاسهای جبرانی درس اقتصاد خرد خانم سالاران در روزهای سه شنبه 18 آبان و 2 آذر و 16 آذر ساعت 14-10 برگزار خواهد گردید

برنامه هفتگی

12آبان95

شنبه یکشنبه دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم