تغییرات برنامه گروه زبان انگلیسی

17 اسفند ماه 95

  1. درس روانشاسی زبان، کد: 4426309، گروه:2، استاد: خانم دکتر زراعت پیشه ایام برگزاری: چهارشنبه ساعت 18-16 ، تغییر به ایام برگزاری: چهارشنبه ساعت 16-14
  2. درس آزمون سازی ، کد: 4426308 ، گروه:2، استاد: آقای دکتر کارگزاری، ایام برگزاری: چهارشنبه ساعت 16-14 ، تغییر به ایام برگزاری: چهارشنبه ساعت 18-16
  3. درس آزمون سازی، کد: 250158، گروه: 1، استاد: آقای دکتر بوری، ایام برگزاری: پنجشنبه ساعت 14-12* فرد و 16-14، تغییر به استاد: آقای دکتر قپانچی
  4. درس آزمون سازی، کد: 1022331 ، گروه: 1، استاد: آقای دکتر قپانچی، ایام برگزاری: شنبه ساعت 20-18 ، تغییر به استاد: خانم دکتر طباطبایی، ایام برگزاری: چهارشنبه ساعت 14-12
  5. درس ارزشیابی زبان انگلیسی، کد: 5540114، گروه 1، استاد: آقای دکتر کارگزاری ، ایام برگزاری: نامشخص ، تغییر به ایام برگزاری: چهارشنبه ساعت 14-12
  6. درس روش تدریس زبان انگلیسی دوره راهنمایی 1، کد: 5540112، گروه 1، استاد: آقای دکتر کارگزاری ، تغییر به ایام برگزاری: چهارشنبه ساعت 16-14


بازگشت

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم